Chirurgie v Thomayerce - první linie i vysoce specializované programy

Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro osoby starší 18 let z široké spádové oblasti Prahy 4, 11, 12 a Prahy-západ. Pro svou snadnou dopravní dostupnost je navíc cílovou nemocnicí pro záchrannou službu, a to i z blízkého okolí Středočeského kraje.

Na ambulancích chirurgické kliniky je každoročně ošetřeno více než 47 000 nemocných s úrazy i stavy všeobecné chirurgie. V tomto směru je tedy klinika „první linií“ s extrémní zátěží pro personál v běžné pracovní době i v době pohotovostních služeb. Z hlediska spektra operačních výkonů jsou zde prováděny všechny základní operace všeobecné a viscerální chirurgie, náhlých příhod břišních, laparoskopické výkony pro chronická i akutní onemocnění žlučníku, slepého střeva, plastiky tříselných i ventrálních kýl. Z pokročilých laparoskopických výkonů se jedná o operace pro refluxní chorobu jícnu a resekce tlustého střeva. U pacientů s úrazy zajišťuje klinika kompletní spektrum operací poranění končetinového skeletu s výjimkou spondylochirurgie.


Zaměřeno na nádory zažívacího traktu

Hlavním odborným programem kliniky je komplexní léčba nádorových onemocnění zažívacího traktu v celém jeho rozsahu. „Provádíme výkony pro nádory jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní, žlučníku a žlučových cest, jater i retroperitonea. Nejvýznamnějším programem je chirurgická léčba místně pokročilých a/nebo metastazujících forem kolorektálního karcinomu. Sem patří tři skupiny specializovaných výkonů, ke kterým se na naši kliniku dostávají nemocní z celé ČR. Konkrétně se jedná o pánevní exenterace pro místně pokročilé nádory konečníku, jaterní resekce pro metastázy kolorektálního karcinomu a o výkony na pobřišnici, spojené s aplikací cytostatik u osob s peritoneálním šířením nádoru. Samozřejmostí je fungující multidisciplinární indikační tým a pravidelné vnitřní audity výsledků léčby,“ říká současný přednosta kliniky doc. Jaromír Šimša.

 

Věda, výzkum a výuka

Hlavní náplní kliniky v oblasti vzdělávání je pregraduální výuka chirurgie studentů 1. LF UK. Z české paralelky sem docházejí medici 4. a 6. ročníku. Výuka anglické paralelky probíhá u studentů 3., 4. a 6. ročníku. Ze zahraničí přijíždějí studenti v rámci programu Erasmus.

Pro oblast postgraduálního vzdělávání je klinika držitelem všech tří akreditací – chirurgie, onkologická chirurgie a traumatologie. Každoročně se zde tedy školí několik desítek lékařů v přípravě k atestacím z různých oborů. Od 1. ledna 2017 je klinika sídlem Katedry chirurgie IPVZ. Postgraduální výuka se proto v posledních letech ještě rozšířila. Konkrétně o školení chirurgů před atestací a o aprobační kurzy a zkoušky lékařů cizinců, kteří do ČR přicházejí ze zemí mimo EU.

Představitelé pracoviště jsou členy řady domácích i zahraničních odborných společností, redakčních rad časopisů, publikují, účastní se domácích i světových kongresů, přednášejí a předsedají sekcím. V oblasti vědy a výzkumu je hlavním odborným partnerem kliniky a spoluřešitelem řady grantových projektů Ústav experimentální medicíny AV ČR.


8402


Klinika v číslech

• 47 000 pacientů ošetřených ambulantně za rok

• 3600 hospitalizací za rok

• 3000 operací za rok, z toho 1200 pro úrazy

• 150 implantací portů za rok

• 5 operačních sálů

• 32 lékařů

• 3 lékaři zaběhnou půlmaraton pod 1,5 hodiny

• 5 lékařů zaběhne maraton pod 4 hodiny

red