Klinika rehabilitačního lékařství, jednička v mnoha ohledech

Klinika rehabilitačního lékařství (KRL) byla založena prof. Janem Pfeifferem v roce 1987. Od počátku zde pracoval interprofesní rehabilitační tým schopný zajistit komplexní rehabilitaci a umožnit pacientům s různými trvalými následky návrat do aktivního života. Pracoviště poskytuje rehabilitaci dospělým pacientům prakticky v celém spektru diagnóz na několika ambulantních pracovištích a na většině lůžkových oddělení VFN. Specifickým zaměřením kliniky je dlouhodobá komplexní rehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku. Pro ně je určen denní stacionář na Albertově, který je jediným programem tohoto typu v ČR s tradicí již přes 20 let.

8602 

Klinická činnost 

Fyzioterapeuti a lékaři KRL docházejí k hospitalizovaným pacientům na většinu klinik VFN a pracují v několika ambulancích. Na klinice fungují tři specializovaná ambulantní centra. Centrum pro dlouhodobou rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku, jehož unikátním programem je denní stacionář v budově na Albertově, hlavní základně kliniky. 

Pacientům ambulantně docházejícím po dobu čtyř týdnů je poskytována interprofesní rehabilitace týmem lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologů, speciálního pedagoga a muzikoterapeuta, sociální pracovnice, zdravotní sestry a sanitářů. Dalšími jsou Centrum pro pacienty po poliomyelitidě a Centrum pro ergodiagnostiku, kde probíhá z indikace úřadů práce ergodiagnostické testování pro určení psycho-senzo-motorického potenciálu s ohledem na pracovní zařazení. 

V ambulancích se kromě těchto pacientů zabýváme problematikou bolestí a poúrazových stavů pohybového aparátu, stavy po chirurgických intervencích včetně pacientů po stomatochirurgických zákrocích atd. Fyzioterapeuti a ergoterapeuti při své práci využívají široké spektrum metodik a konceptů. 


Výuka a vědecko-výzkumná činnost 

Pedagogická činnost byla od počátku zaměřena nejen na výuku mediků, ale i různých nelékařských odborníků. V roce 1992 vzniklo na klinice první bakalářské studium ergoterapie v ČR. Za podpory mezinárodního projektu Tempus Phare se rozvinula výuka v celém širokém spektru odborných předmětů. Toto studium má jako jediné v ČR certifikát WFOT (World Federation of Occupational Therapy). Od roku 2014 bylo zahájeno i magisterské studium tohoto oboru, opět jako jediné v ČR. V letošním roce jsme otevřeli novou kombinovanou formu této specializace ve zdravotnictví. Od roku 2004 je akreditován bakalářský obor fyzioterapie. Na kliniku docházejí medici pátého, a nově i čtvrtého ročníku i další studenti z různých oborů UK. Pořádáme povinné kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, organizujeme atestační zkoušky. Jsme dosud v ČR jediným pracovištěm, které má akreditaci UEMS RFM jako Training Centre in Physical and Rehabilitation Medicine a jsme Metodickým centrem praktické aplikace a výuky MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, ICF) v ČR. Pořádáme jako jediné pracoviště certifikované kurzy WHO v této klasifikaci.

Vědecko-výzkumná činnost je zaměřena na rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. Ve spolupráci s ÚZIS je klinika zapojena do implementace a klinického využití MKF. 


Klinika v číslech 

• 5 500 nově přijatých ambulantních pacientů ročně 

• 6 512 pacientů na lůžkových odděleních VFN 

• 8 lékařů, 62 fyzioterapeutů, 14 ergoterapeutů, 1 všeobecná sestra, 2 logopedky, 3 psychologové, 1 speciální pedagog, 2 sanitáři 

• Vyučované předměty v nelékařských oborech: 58 ergoterapeutických, 31 fyzioterapeutických, 31 volitelných 


Yvona Angerová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství