Onkologie v Thomayerce má široký odborný záběr

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN) zabezpečuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se solidními nádory. Je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) společně s naším Ústavem radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce a naší Onkologickou klinikou ve VFN. Regionální sídlo zde má i Národní onkologický registr.

Ve shodě s epidemiologickou situací ČR nejvíce pacientů přichází kvůli karcinomu tlustého střeva, prsu a prostaty. Klinika je jedním ze dvou hlavních center v zemi pro léčbu testikulárních nádorů. Nemocní s primárními plicními tumory jsou léčeni hlavně na Pneumologické klinice 1. LF UK a TN, onkologická klinika pro ně zabezpečuje konziliární činnost v oblasti radiační onkologie a radioterapii včetně konkomitantní léčby. Intenzivně se zde zabývají podpůrnou terapií v onkologii včetně nutrice a řešení bolesti. Samozřejmá je úzká spolupráce i s dalšími pracovišti pečujícími o onkologické pacienty nejen TN, ale také mimo ni – např. s onkocentrem polikliniky Medicon, Ústavem pro péči o matku a dítě v Podolí, benešovskou či nymburskou onkologií. 


Výuka a vzdělávání 

Na klinice probíhá pregraduální výuka mediků i dalších studentů 1. LF UK včetně jejich zkoušení a rovněž postgraduální vzdělávání v oborech klinická a radiační onkologie. Každoročně tu stážují lékaři při krátkých předatestačních stážích v různých interních i chirurgických oborech. Pracovníci kliniky se podílejí na vzdělávání sester a vyučují v oboru ošetřovatelská péče v interních oborech. Vyučují a zkouší taktéž v rámci atestací z klinické a radiační onkologie a radiologické fyziky. 

8447

Věda a výzkum 

Výzkum urologických nádorů, zejména karcinomu ledvin a prostaty, a nádorů prsu probíhá formou klinických studií, které pacientům nabízí přístup k nejnovějším onkologickým lékům a zdravotníkům přináší zkušenosti s terapií, jež se do praxe často dostane až za několik let. Experimentální léčbu poskytuje klinika i nemocným s karcinomem jater a žlučových cest. V oblasti grantů cílí pracoviště především na oblast testikulárních malignit (genetiku tumorů varlat, vznik rezistence na cisplatinu), v přípravě je projet věnovaný infertilitě po prodělané léčbě, běží i dlouhodobé výzkumy role primární řasinky u zhoubných nádorů. Ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR pak klinika zkoumá aspekty rizika, karcinogeneze a terapie kolorektálního karcinomu. 


Klinika v číslech 

• 1700 nových onkologických pacientů ročně 

• 10 ambulancí + onkologický stacionář 

• 23 lůžek 

• 1 lineární urychlovač + 2 další v přípravě 

• 13 intervenčních klinických studií fáze II a III 

• 21 lékařů – 13 atestovaných onkologů, 8 lékařů v přípravě k atestaci 

• 25 sester 

• 11 radiologických asistentů 

• 1 fyzioterapeut 

klu