Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Jak se proměnil obor geriatrie od vaší promoce? 

8713 Od mé promoce došlo k mnoha změnám. S demografickým stárnutím populace a prodlužující se střední délkou života došlo ke skutečné „geriatrizaci“ medicíny. A také naši pacienti na geriatrických lůžkách, v následné péči i ambulancích „zestárli“ o 10 i více let. Na klinice nyní máme věkový průměr pacientů 85–87 let. Geriatrie je nyní základním lékařským oborem s kmenem interního nebo všeobecného praktického lékařství. Za dobu mé praxe se zlepšila především dostupnost invazivních výkonů, nových technologií a péče, které měly ještě před 30 lety věkové omezení (např. dialýza) nebo byly velmi rizikové (operativa). Díky excelentní perioperační péči jsou například kardiochirurgické výkony bezpečně prováděny i nemocným v osmé dekádě. Významně se zlepšila diagnostika například kognitivních poruch (ještě v 90. letech byly všechny projevy demence označovány jako stařecká skleróza). 

Oborgeriatrie přinesl do medicíny nové diagnózy, jako je sarkopenie a seniorská křehkost. Došlo také k rozvoji vědeckého bádání a randomizovaných klinických studií zahrnujících nemocné vyšších a nejvyšších věkových skupin. A tak teprve v první dekádě nového tisíciletí jsme získali dostatek vědeckých důkazů o bezpečnosti, účelnosti a efektivitě léčby u seniorů, například zda je účelné léčit hypertenzi, dyslipidémii, fibrilaci síní u nemocných nad 80 let, které léky představují pro seniory větší riziko (tzv. léčiva potenciálně nevhodná ve stáří). A nově vznikající guidelines již zohledňují ve svých cílových hodnotách nejen věk, ale i funkční stav/křehkost a očekávanou délku dožití. Pro geriatrii byl velmi přínosný i rozvoj nelékařských oborů – ošetřovatelství, fyzio- a ergoterapie, nutriční péče a klinické farmacie, které nyní doplňují geriatrický multidisciplinární tým a významně zlepšily kvalitu péče.