Rudolf Jedlička zahájil přednáškou výuku na II. chirurgické klinice před 100 lety

Na začátku akademického roku oslavila II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN své stoleté výročí. Oslava proběhla ve Vlasteneckém sále Karolina, kde si hosté mohli spolu s přednostou kliniky prof. Jaroslavem Lindnerem, děkanem i rektorkou připomenout historii kliniky. Významnou roli pro vznik kliniky hrál proslulý český lékař prof. Rudolf Jedlička. 

10078

O zřízení druhé chirurgické kliniky na české lékařské fakultě se začalo vážně uvažovat v roce 1919. Důvodem byl vzrůstající počet mediků a zastaralé prostory chirurgické kliniky v areálu všeobecné nemocnice. Komise ustanovená profesorským sborem doporučila pro II. chirurgickou kliniku jako přednostu prof. Rudolfa Jedličku.

V první řadě bylo třeba vyřešit umístění kliniky. Zdálo se totiž nemožné najít pro ni místo v přeplněném areálu všeobecné nemocnice. Prof. Jedlička proto nabídl fakultě prostory v Podolském sanatoriu, které vzniklo na jeho popud a v jehož představenstvu zasedal. Po dvouletém jednání, 19. října 1921, Ministerstvo školství a národní osvěty jmenovalo prof. Jedličku řádným profesorem chirurgie a přednostou nově zřizované chirurgické kliniky. Požadavkem bylo, aby alespoň jednou týdně byli na kliniku přiváženi pacienti s úrazy z celé Velké Prahy. O tři měsíce později, 1. dubna 1922, vydalo ministerstvo rozhodnutí zakládající II. chirurgickou kliniku.

Prof. Jedlička měl za úkol vyjednat spolupráci kliniky se sanatoriem. Klinika měla v sanatoriu disponovat ambulatoriem a 60 lůžky, k tomu pak ještě dalšími 35 lůžky v Jedličkově Ústavu pro léčbu rachitiků a mrzáků. Ročně obdržela klinika 4000 korun na běžné režijní výlohy a 2000 korun zálohy. Profesor dětského lékařství a děkan lékařské fakulty Matěj Pešina blahopřál prof. Rudolfu Jedličkovi na schůzi profesorského sboru těmito slovy: „Blahopřeji příteli dr. Jedličkovi, že usilovná snaha jeho dočkává se konečně žádoucího splnění; musíme kreírování této II. chirurgické školy – třebas by i bylo opět jen provizorium – pozdraviti jako nesporné obohacení naší fakulty a prohlásiti za velký zisk pro posluchačstvo v disciplíně tak eminentní důležitosti, jako je moderní chirurgie. Přeji novému přednostovi II. chirurgické kliniky z plna srdce mnoho zdaru a hojnost úspěchů pro novou jeho působnost klinickou.“

Zahajovací přednáška věnovaná chirurgii od nejstarších dob do současnosti proběhla už na jaře roku 1922. Časopis lékařů českých o tom informoval takto: „Zahajovací přednáška: ve středu dne 17. května byla zahajovací přednáška prof. R. Jedličky na II. chirurgické klinice UK v pražském sanatoriu v Podolí. Redakce ČLČ blahopřeje svému dlouholetému přispívateli, slavnému chirurgu, muži vzácnému a jedinému, profesoru R. Jedličkovi, jehož jmenování není jen věci spravedlnosti, nýbrž i radostí a požehnáním všech Čechův.“

V seznamech přednášek se objevila II. chirurgická klinika poprvé v zimním semestru školního roku 1922/23, tehdy ještě bez zmínky o asistentech, jejichž jména se poprvé objevila v zimním semestru následujícího školního roku. Byli to Jiří Diviš (1886–1959), který pak Rudolfa Jedličku nahradil ve funkci přednosty, Václav David (1892–1976), od roku 1945 přednosta chirurgické kliniky lékařské fakulty v Plzni, a dále neplacený asistent Otakar Evžen Schulz (1878–1932), od roku 1923 docent ortopedie. Prof. Jedlička nadále usiloval o to, aby II. chirurgická klinika co nejdříve přestala být „provizorní“ a stala se „definitivní“. To se podařilo díky výnosu Ministerstva školství a národní osvěty až v létě roku 1926. Necelé tři měsíce poté zakladatel kliniky prof. Rudolf Jedlička zemřel.

mal

Zdroj: Lindner J, Černý K, Hlaváčková L, Alušík T. 100 let II.
chirurgické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Praha: Galén, 2022.