1. LF UK v době koronavirové

Na některé situace se připravit nelze. To, co i na fakultě v posledních týdnech společně zažíváme, je doba improvizací a novot, které v současném moderním věku a naší kultuře nemají obdoby. Všechny kroky do budoucna jsou teď spíše křehkým našlapováním, ať už v oblasti medicínského školství, klinické praxe či vědy a výzkumu. Jak jsme se ale na Jedničce nejen nyní přesvědčili, obtížné situace přináší výzvy a následně také výkony, které je nutno ocenit.


Distanční výuka v různých formách 

Pedagogové napříč všemi fakultními pracovišti se podílejí na distanční výuce, ať už jde o webináře, on-line konzultace, komentované přednášky či operační výkony, videozáznamy praktik, konferenční hovory... Velký dík patří také studentům, kteří některým pedagogům pomohli s rozběhnutím distančního provozu. Fakultní oddělení výpočetní techniky pod vedením RNDr. Čestmíra Štuky zavedlo nástroje, jež dnes patří do rodinného stříbra e-learningu pro celou UK – jde například o videoservery, profesionální videokonferenční systém Adobe Connect Meeting či software pro elektronické testování Rogo. Výborné zkušenosti jsou i se systémy založenými na wiki, především s WikiSkripty pro posluchače lékařství.

8436 

Vedení fakulty v kontaktu se studenty pomocí videí 

Až dvě videa týdně natáčel děkan prof. Aleksi Šedo spolu s dalšími fakultními garanty výuky a pravidelně společně zodpovídali dotazy studentů, kteří se v nastalých a průběžných změnách obtížně orientovali. Probírala se výuka v jednotlivých segmentech, oborová specifika či možnosti zkoušení v konkrétních oborech, nechyběla ani informace o vývoji dobrovolnictví našich mediků. Videa si můžete přehrát na YouTube profilu fakulty. 


Mimořádná zasedání kolegia děkana 

Setkání členů kolegia děkana se konala i několikrát týdně, aby vedení bylo schopno flexibilně reagovat na aktuální situaci. Výsledná resumé byla zveřejňována bez prodlení na webu fakulty. 


Testování viru SARS-CoV-2 v BIOCEV 

Na velkokapacitním testování vzorků populace na přítomnost viru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19, se v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy podíleli i naši vědci – konkrétně pracoviště MUDr. Zory Mělkové. Protože se ve vědeckém bádání zaměřuje na výzkum HIV, má její laboratoř certifikaci k nakládání s infekčním materiálem. MUDr. Mělková tak byla jednou z koordinátorek masivního testování na COVID-19 v BIOCEV. Čtyři týmy vědců zde testují zhruba 300 vzorků denně včetně víkendů. Testy do centra ve Vestci putují z pražských nemocnic i domovů s pečovatelskou službou. 


Více než 2000 testů na COVID-19 díky našim pracovištím 

Široká akademická obec se zapojila do inciativy, která cílí na pomoc s laboratorním testováním na COVID-19. Vědci z několika pracovišť Jedničky – z Kliniky dětského a dorostového lékařství, Ústavu biochemie a experimentální onkologie, Ústavu biologie a lékařské genetiky či Ústavu imunologie a mikrobiologie – a také z Národního centra lékařské genomiky vyvinuli během 14 dnů ve spolupráci se zaměstnanci VFN funkční systém stanovení COVID-19 v klinickém materiálu. Systém již několik týdnů využívá VFN pro testování zaměstnanců a přijímaných pacientů. Jak uvedl prof. Stanislav Kmoch, celkem již bylo testováno více než 2000 vzorků. Pracovníci fakulty tak svou činností pomohli navýšit kapacitu testování v ČR a společně s VFN významně přispívají ke zvládnutí epidemiologických problémů v této složité době, dodává další vědkyně, prof. Libuše Kolářová.

8438

Masky, štíty a respirátory z 3D tisku 

Fakulta na některých svých pracovištích disponuje 3D tiskárnami, které vytiskly stovky kusů ochranných pomůcek. Zaměstnanci oddělení výpočetní techniky díky tomu zajistili několik set ochranných štítů, které věnovali např. nemocnicím v Městci Králové a Nymburku, tamní policii, domovu důchodců v Rožďalovicích a dalším organizacím či jednotlivcům ve Středočeském kraji. MUDr. Jan Ptáčník z I. chirurgické kliniky spolu s kolegy zase vytiskli štíty a masky pro potřeby svého pracoviště, obdobně tomu bylo i v Centru pokročilého preklinického zobrazování, kde Ing. Adam Modrý vyráběl masky podle prototypu polomasky BUT–H1 proti COVID-19. Jde o typ, který vyvinuli na Vysokém učení technickém v Brně. Štíty z 3D tiskárny produkovali rovněž na Ústavu biofyziky a informatiky, mj. ve spolupráci s Mgr. Ludmilou Maffei Svobodovou. Podle Mgr. Jana Zemana zde začali také s tiskem respirátorů. Zaměstnanci ústavu předali pomůcky např. kolegům ze IV. interní kliniky. 


Šití roušek 

Doma vyrobené roušky zprostředkovala zaměstnancům děkanátu naší fakulty Mgr. Magdalena Česneková ze Stomatologické kliniky. Do šití roušek se v průběhu nouzového stavu dobrovolně zapojili také další Jedničkáři. 


Projekt Těhotenství a COVID-19 

Odborníci z Gynekologicko-porodnické kliniky „U Apolináře“ spustili bezplatnou internetovou poradnu pro rodiny, které očekávají narození potomka a mají otázky k onemocnění COVID-19. Na internetových stránkách www.porodnice.cz vznikl projekt Těhotenství a COVID-19, kde odborníci ochotně a srozumitelně odpovídají na zaslané dotazy. Garantem projektu je prof. Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra kliniky.

8437

Sportovní výzva pro Medicinaulici 

Kolegové Ústavu tělesné výchovy odstartovali v polovině dubna benefiční sportovní výzvu „10 000 kilometrů do 10. května“ s tím, že za její splnění věnuje naše fakulta 10 000 Kč studentské iniciativě Medicinaulici. Pokořit stanovenou metu se podařilo za pouhých 5 dnů, proto se organizátoři dohodli s vedením 1. LF UK, že za každých dalších 10 000 km přidá fakulta dalších 5000 Kč. Výsledná částka nakonec činila 20 000 Kč. „Spolu s kolegy z ústavu jsme přemýšleli, jak studenty i zaměstnance motivovat ke sportovní aktivitě. Nápad přišel v souvislosti s uvolněním restrikcí a povolením individuálního venkovního sportování. Překvapilo mě, kolik lidí reagovalo pozitivně,“ řekl odborný asistent ústavu Mgr. Ondřej Trnka, který byl iniciátorem výzvy. Sportovci podle něj během výzvy ve volbě sportu kopírují celospolečenský trend – vévodí běh, následován jízdou na kole a chůzí. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají! 

klu