Novinky

 • Nízkomolekulární látky vyvinuté v centru BIOCEV vykazují dvojí protinádorový účinek

  10200Tým 1. LF UK v centru BIOCEV vyvinul a vyzkoušel nízkomolekulární látky s dvojím protinádorovým účinkem. Jedná se o polyaromatické sloučeniny specifického designu a formulace, které působí antiproliferačně a mají migrastatický efekt. Interagují s receptory pro interleukin 6, tedy protein, který hraje významnou roli v nádorovém bujení, a zároveň negativně ovlivňují fungování mitochondrií. V modelu dokážou omezovat invazi nádorových buněk. Výsledky již autoři výzkumu publikovali v odborných časopisech. V současné době probíhá testování na zvířecích modelech, jehož výsledky by měly být známy v první polovině letošního roku.

 • Klinické hodnocení a další možnosti výzkumu

  10201Lék je primárně určen pacientům s těžkým průběhem covidu-19 nebo s dalšími vážnými respiračními nemocemi. Za jeho objevem stojí trojice vědců z Univerzity Karlovy a výzkumného centra BIOCEV – prof. Karel Smetana, prof. Jan Brábek a dr. Milan Jakubek. Díky spolupráci s Fakultní Thomayerovou nemocnicí a společností Oxygen Biotech nyní již probíhá druhá fáze klinických hodnocení i jednání se zahraničními partnery.

 • XIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ

    10166Místo konání: Děkanát 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2) a Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (Ke Karlovu 11, Praha 2) a

  Téma konference: Transgenerační přenos psychopatologie

  Předsedkyně konference: prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

 • Zlatá promoce 2023

  10149Zveme všechny absolventy 1. LF UK z roku 1973 společně s jejich rodinami na Zlatou promoci. Připomeňte si jeden z nejdůležitějších okamžiků Vašeho života, zavzpomínejte na školní léta a potkejte se se svými spolužáky.

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Viktora Soukupa

  10070


  Výzkumná skupina prof. Viktora Soukupa působí v rámci Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. Mezi základní členy patří dr. Otakar Čapoun, dr. Vojtěch Fiala, dr. Monika Šlemendová a studenti doktorského studia dr. Michael Pešl, dr. Jakub Řezáč, dr. Alžběta Kantorová a dr. Anna- Marie Linhartová

 • U Apolináře se na výuce podílí všichni zdravotníci

  10074

  České republice má Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN výjimečné postavení pracoviště, které se ve vysoké kvalitě věnuje všem hlavním oblastem oboru, je centrem postgraduálního vzdělávání a vědeckým centrem. Na klinice působí několik špičkových týmů, které významně přispěly k rozvoji oboru v mezinárodním měřítku. Navazujeme na bohatou historii ikonické neogotické budovy architekta Hlávky, která byla otevřena jako první porodnice v Čechách v roce 1875. V klinickém výzkumu se stále více zaměřujeme na prospektivní studie, a to zejména na projekty autorské. Snažíme se být pracovištěm, které umí reagovat na nové trendy v medicíně, je vnímavé a vstřícné k potřebám a přáním pacientek a maximálně využívá zázemí VFN a 1. LF UK.

 • „Ušli jsme velký kus cesty“

  10076Letos v listopadu zakončila svoji činnost na Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání dr. Jana Krejčíková, která také stála u zrodu tohoto oddělení. Na následujících řádkách vzpomíná na jeho začátky a některé důležité momenty v jeho činnosti.

 • Rudolf Jedlička zahájil přednáškou výuku na II. chirurgické klinice před 100 lety

  10078Na začátku akademického roku oslavila II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN své stoleté výročí. Oslava proběhla ve Vlasteneckém sále Karolina, kde si hosté mohli spolu s přednostou kliniky prof. Jaroslavem Lindnerem, děkanem i rektorkou připomenout historii kliniky. Významnou roli pro vznik kliniky hrál proslulý český lékař prof. Rudolf Jedlička.

 • Prague ICU poskytuje bezplatné vzdělávání v kardiologii a intenzivní péči

  9893Hlavní náplní nové onlinové vzdělávací platformy jsou edukační videa natáčená přímo na oddělení intenzivní péče, která krok po kroku popisují, jak metodologicky správně provádět vybrané invazivní a intervenční výkony. Je připravena už více než dvacítka videomanuálů, další budou následovat.

 • Člověk v tom nemusí plavat sám

    9895

 • Vědecká skupina prof. Evy Kubala Havrdové

    9882Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému mladých lidí, které bez léčby invalidizuje 60 % pacientů během 11–15 let. Možnosti imunomodulační biologické léčby změnily prognózu velké části pacientů zvláště po jejím zavedení hned v době stanovení diagnózy. Tým prof. Havrdové z Centra vysoce specializované péče pro RS a NMOSD („neuromyelitis optica spectrum disorders“) Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN zaváděl všechny typy těchto léků do praxe jako první v republice a zároveň sledoval, zda lze stanovit prognostické markery odpovědi na léčbu.

 • Superkonziliární chirurgické pracoviště disponuje 140 lůžky

  9884

  I. chirurgická klinika – klinika břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN je v současné době největším českým chirurgickým pracovištěm s největším počtem výkonů a největším počtem ambulantních ošetření. S výjimkou kardiochirurgie, neurochirurgie, transplantologie a složitějších urologických a cévních výkonů vykonává chirurgii ve zbylém rozsahu.

 • Smyslem studentského hodnocení je zlepšovat výuku a její organizaci

  9886

  V uplynulých dvou letech výuku, a tedy i její hodnocení částečně ovlivnila epidemická opatření, přechod na distanční výuku a další okolnosti pandemie covidu-19. Pro směrodatnost evaluace výuky v dalších letech je rozhodující co nejvyšší účast studentů. Některé kroky k tomu, aby se počty hodnoticích studentů zvýšily, se již uskutečnily, na dalších se pracuje. Pomoc by v tomto ohledu mělo především nové technické rozhraní.

 • Na kantorovi je strašně vidět, jestli ho učení baví a naplňuje

  9889

  Patří mezi nejoblíbenější a nejlépe hodnocené učitele na 1. lékařské fakultě. Sám promoval v roce 2020, a je tedy také více méně čerstvým absolventem. Květoslav Červený, který nyní působí na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a v Anatomickém ústavu 1. LF UK, má tedy studentskou perspektivu v živé paměti. Být schopen vcítit se do pozice studentek a studentů a jednat s nimi jako se sobě rovnými považuje za důležité. Zeptali jsme se ho mimo jiné na to, jaké typy přednášek studenti oceňují, co jemu samému učení přináší a čím ho zaujala jemná chirurgie hlavy a krku.

 • Nejlépe hodnocení vyučující na 1. LF UK

  9681Hodnocení výuky v SIS přineslo jako každoročně také informaci o nejlépe hodnocených vyučujících. Děkan prof. Martin Vokurka spolu s proděkankou pro studium a všeobecné lékařství doc. Andreou Burgetovou a členem kolegia MUDr. Martinem Vejražkou, který má hodnocení výuky na 1. LF UK na starosti, předali těm nejlepším diplomy spolu s peněžitou odměnou za skvělý pedagogický výkon v předchozím akademickém roce.

 • Čím více odpovědí máme, tím více nových otázek se objeví

  9684

  Purkyňův ústav opět ožil vědeckým ruchem. Mladí badatelé v biomedicíně měli na letošní Studentské vědecké konferenci po dvou letech možnost prezentovat svoje práce opět „naživo“ a před přítomným publikem. Znovu si mohli vyzkoušet, jaké to je, předstoupit před kolegy, své školitele a další učitele a co nejlépe popsat své postupy a výsledky. Vědecké snahy a výkony pečlivě hodnotily komise složené z učitelů a vědců 1. LF UK.

 • ChildTalks+

    9689ChildTalks+ podporuje děti rodičů s duševním onemocněním

 • Mnoho oborů pod jednou střechou

  9669

  Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Už z tohoto poměrně komplikovaného názvu je patrné, že se klinika lecčíms vymyká běžnému pojetí fakultního pracoviště.

 • U léků pro děti chybí indikace a data o správné dávce

  9670Děti procházejí značnými vývojovými změnami, které jsou dány růstem a vyzráváním jejich organismu. Dochází k nim ihned po narození, pak v prvním roce života a další přicházejí postupně až do dospělosti. Dozrávání a vývoj orgánových funkcí vede ke změnám v absorpci léčiv, jejich pohybu v těle i metabolismu a vylučování. Fungování léčiv se tak může u dětí oproti dospělým lišit. Kdo a jak stanoví správné dávkování dětským pacientům? V čem tkví zvláštnosti farmakoterapie u kojenců a lze léky zkoumat i na takto malých dětech? Co je to léčba off-label? Také o těchto tématech se mluvilo na posledních fakultních Medialozích.

 • 23. ročník SVK zná své vítěze

  9661Na letošní Studentskou vědeckou konferenci (SVK) 1. lékařské fakulty UK se přihlásilo celkem 73 studentů se svými pracemi, které bylo možné prezentovat buď formou přednášky, nebo posteru. Všechny práce byly také otištěny ve sborníku SVK. Přihlášené vědecké a výzkumné počiny, respektive jejich abstrakty, hodnotily odborné komise, které rozhodly o přijetí abstraktu do soutěže a způsobu jeho prezentace

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Brůhy

  9667


  Vědecká skupina na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie pod vedením prof. MUDr. Radana Brůhy, CSc., je zaměřena na klinický výzkum v oblasti metabolických jaterní onemocnění včetně vzácných vrozených chorob, na problematiku jaterní cirhózy a portální hypertenze i na oblast žlučových cest. Skupina se podílela na organizaci několika multicentrických studií; výzkumem v oblasti vrozených metabolických chorob i jaterní steatózy je napojena na mezinárodní spolupráci a je součástí MetabERN. Výzkumnými projekty je těsně spjata s Laboratoří pro výzkum nemocí jater a metabolismu hemu při ÚLBLD vedenou prof. MUDr. Liborem Vítkem, Ph.D.

 • Medicína pro mě v pracovním životě znamená nejvíc

  9640

  Kromě (ustupující) covidové krize provází počátek volebního období nové rektorky Univerzity Karlovy profesorky Mileny Králíčkové válečný konflikt na Ukrajině a aktivizace podpory zasaženého studentstva a ukrajinské akademické obce. Přestože některé oblasti musely na čas ustoupit do pozadí, většina univerzitních témat, jako je vznik nového studentského informačního systému, výstavba Kampusu Albertov, podpora rovných příležitostí nebo příprava postu univerzitního ombudsmana, se nemohla zastavit ani na den.

 • Zlatá promoce budí emoce

  9629Téměř šedesát absolventů 1. LF UK se v sobotu 23. dubna sešlo ve velké aule Karolina, aby si po padesáti letech od promoce zopakovali jedinečný okamžik slavnostního zakončení studia medicíny. Lékaři a lékařky se i tentokrát sjeli nejen z České republiky, ale z celého světa, aby potkali své bývalé spolužáky a zavzpomínali na dobu, kterou shodně označují jako absolutně bezstarostnou. 1. LF UK pro své absolventy přichystala po skončení ceremoniálu přípitek se stávajícími pedagogy a s děkanem fakulty prof. Martinem Vokurkou, který zde v neformální atmosféře všem poděkoval za významný přínos jejich dosavadní práce a připil všem na zdraví.


   

 • Představujeme vědeckou skupinu dr. Petra Drábera z Biocevu

    9630


  Imunitní systém dokáže rozpoznávat patogeny a nádorové buňky a bojovat proti nim, zároveň však jeho chybná aktivace může vést k rozvoji celé řady závažných autoimunitních onemocnění. Ke správnému fungování imunitního systému je nezbytná rovnováha mezi aktivací obranné imunitní odpovědi a tolerancí k vlastním tkáním. Pochopení této rovnováhy na molekulární úrovni je hlavním tématem Laboratoře imunity a buněčné komunikace, vedené Petrem Dráberem.

 • Jednička získala obří vědecké programy na podporu zdraví české populace

    9632

  Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se několika vědeckým týmům pod vedením špičkových odborníků a ve spolupráci s dalšími vědeckými institucemi podařilo dosáhnout na prostředky ve výši přesahující půl miliardy korun z Národního plánu obnovy, který vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covidu-19 a její ekonomické dopady.

   

 • Více než jen nemocnice

    9636

 • Vše pro pacienta, vše pro studenta. Na I. klinice TRN to platí už 90. let

    9637WHO stále považuje tuberkulózu za světovou zdravotní hrozbu. Každoročně na ni zemře 1,4 milionu lidí, převážně v méně rozvinutých zemích světa. U nás zemře na tuberkulózu každý rok zhruba 20 lidí – většinou se jedná o případy, kdy je nemoc diagnostikována pozdě, mnohdy ji objeví pitevní nález. Jedním z pracovišť, kde se toto onemocnění léčí, je I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN. Historii její 90. leté historie připomněl během přednáškového odpoledne v lékařském domě čerstvě emeritní přednosta kliniky prof. Jiří Homolka. Z jeho přednášky čerpáme i na následujících řádkách, kde přibližujeme hlavně význam prvních dvou přednostů kliniky.

   

 • Muzejní noc na 1. LF UK

  9484


  Na letošním Festivalu muzejních nocí ani letos nebude 1. lékařská fakulta UK chybět. Anatomické muzeum, Stomatologické muzeum a Akademický klub ve Fausťáku se veřejnost zpřístupní 3. června od 19. do 23. hodiny.

 • „Budování odolnosti“ na ergoterapeutickém kongresu

  9443V září 2021 proběhl mezinárodní virtuální kongres COTEC- -ENOTHE. Spolupořádala ho 1. LF UK společně s Českou asociací ergoterapeutů, COTEC (sdružující evropské asociace) a ENOTHE (sdružující evropské ergoterapeutické školy). Studentskou část programu připravoval spolek SPOT Europe společně se SPOT Prague.

 • Vědecká skupina Ondřeje Havránka

  9425


  Představujeme vědeckou skupinu Ondřeje Havránka z Biocevu

 • Zubní lékařství v České republice. Jak si stojíme?

  9427

  Přes vysokou kvalitu českých stomatologů máme v porovnání s vyspělými státy podle některých zubních lékařů u dospělých i dětí vyšší kazivost zubů, což je způsobeno především nedostatečnou prevencí.
  Prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., ovšem upozorňuje, že stav dentálního zdraví našich občanů ve skutečnosti neznáme. „Mediálně uváděné výroky, že se péče zlepšuje, jsou pouze dohady.

 • Nejstarší a největší klinika pracovního lékařství v republice

  9436Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN byla zřízena v roce 1946 jako první svého druhu v Československé republice a jejím prvním přednostou se stal prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc., který později dosáhl světového věhlasu v oboru průmyslové toxikologie. Nyní toto pracoviště zajišťuje kromě pracovnělékařské péče také činnost Toxikologického informačního střediska (TIS) – jediného v republice, Střediska nemocí z povolání, Laboratoře průmyslové toxikologie a Laboratoře funkčního vyšetřování plic.


 • Přelomový kurz pro porodní asistentky zvýší jejich autonomii

  9437

   Na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN odstartoval Kurz pro porodní asistentky na porodním sále akreditovaný ministerstvem zdravotnictví. „Absolventky budou plně autonomní při vedení nízkorizikových porodů, což výrazně posouvá jejich činnost dopředu.

 • Zlatá promoce 2022

  9400

  Zveme všechny absolventy 1. LF UK z roku 1972 společně s jejich rodinami na Zlatou promoci. Připomeňte si jeden z nejdůležitějších okamžiků Vašeho života, zavzpomínejte na školní léta a potkejte se se svými spolužáky.

 • Vědecká skupina Petry Liškové

    9382

 • Jediná a multioborová

  9383

  Změna názvu původní Kliniky dětského a dorostového lékařství na Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu odráží skutečnost, že toto pracoviště 1. LF UK a VFN zajišťuje kromě klasické pediatrické péče jako jediné v České republice také plně specializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie dědičných poruch metabolismu (DPM). Zejména právě na DPM, vzácná onemocnění a dětská revmatologická onemocnění se zaměřují také vědečtí pracovníci kliniky.

 • Americký pohled na diabetes

  9385Prof. George Grunberger přináší na 1. LF UK americký pohled na diabetes
 • Cooperatio aneb cesta k efektivnější podpoře vědy

  9387  Od 1. ledna 2022 bude zahájen nový systém podpory vědecké práce na Univerzitě Karlově. Příprava na systematické a smysluplné zapojení do programu ale probíhá na 1. LF UK již rok. Co vlastně nová koncepce základního financování institucionální vědy na UK obnáší? Koho zahrnuje a proč vůbec tato změna nastala?

 • „Zítra je dnes.“ Nerada věci odkládám.

  9390

  Jednička má od listopadu 2021 novou tajemnici, Ing. Terezu Lukášovou, která se doposud věnovala projektovému managementu IT projektů. Obor řízení ve zdravotnictví ji vždy přitahoval. Nyní se bude věnovat řízení hospodaření fakulty, její vnitřní správě i vedení chodu děkanátu 1. LF UK. Dílčí kroky teprve přijdou, již nyní ale vidí prostor pro změny. Jak říká, jejím prvním dojmem z Jedničky bylo velké nasazení lidí ve vedení fakulty, což vnímá jako skvělý základ rozvoje každé organizace.

 • PF 2022

    9380

 • KONFERENCE THE WORLD CANCER INITIATIVE - INDEX OF CANCER PREPAREDNESS

    9319Zveme Vás na online sledování odborné konference The World Cancer Initiative - Index of Cancer Preparedness / Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist přinese velmi zajímavé řečníky, které jinak v České republice není možné vidět na jiných akcích, a to jak z oboru onkologie, tak imuno-onkologie.

 • Kalendář 1. LF UK na rok 2022

  9315Nový kalendář 1. LF UK na rok 2022 právě v prodeji na našem e-shopu 

 • Hlavův ústav slaví stoleté výročí

  9309

  Projekt dnešního Hlavova ústavu se připravoval od roku 1911, stavba byla však zahájena až roku 1914 a záhy ji přerušila první světová válka. Zkolaudována byla nakonec až v roce 1921. Do budovy, která je považována za mimořádnou stavbu nejen v našich zemích, byly umístěny i ústavy soudního lékařství a bakteriologicko-sérologický ústav. V roce 1958 byla budova prohlášena za kulturní památku.

 • Vědecká skupina Miroslava Hronse

  9283


  Představujeme vědeckou skupinu Mgr. Miroslava Honse, Ph.D., z Biocevu

 • Technologická špička s vysoce erudovanými zdravotníky

  9286


  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN je v současnosti špičkovým pracovištěm

 • Ohlédnutí za výukou na 1. LF UK a cesta k jejímu zlepšení

  9287

  Akademický rok 2020/2021 prakticky celý probíhal v těžkých podmínkách pandemie covidu-19. Všichni ve vedení fakulty, pedagogové a v neposlední řadě studenti museli řešit zcela nové situace a zdolávat překážky, které před ně vývoj ve výuce kladl.

 • Nový akademický rok odstartoval Jedničkou na startu, křtem kalendáře a podporou sportu

  9300Jednička na startu je tradiční fakultní minifestival, který propojuje studenty prvních ročníků s jejich staršími kolegy, členy studentských spolků, učiteli a dalšími zaměstnanci fakulty. V pátek 1. října, tedy v první den nového akademického roku, přilákala kombinace zajímavého programu a pěkného počasí spoustu členů naší akademické obce.

 • Promovali znovu, po padesáti letech

  9301

  Ve velké aule Karolina se v sobotu 2. října sešli absolventi 1. LF UK, kteří zde své spondeo ac polliceor pronesli před padesáti, respektive jednapadesáti lety. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo více než šest desítek lékařek a lékařů a jejich blízkých.

 • Vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských,

  Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN si Vás dovoluje srdečně pozvat na vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele naší kliniky, prof. Jana Jesenského a jeho vlivu na významné osobnosti české stomatologie.

 • Přednáška profesora H. G. KRÄUSSLICHA

  8779Přijměte pozvání na přednášku profesora Hanse Georga Kräusslicha na téma: Maturation and early replication of HIV, kterou přednese dne 4. 10. 2021 ve 14.00 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty UK, Na Bojišti 3

 • Pozvání na přednášky prof. Duncana Matthews z Queen Mary University of London

  Pozvání na přednášky zaměřené na vysoce aktuální otázky vývoje vakcín proti covidu a editace lidského genomu v kontextu duševního vlastnictví uznávaného odborníka prof. Duncana Matthews z Queen Mary University of London.Přednášky se konají ve dnech 15. a 16. 9. 2021 v Kampusu Hybernská v Praze.

 • Zveme Vás do Akademického klubu

  8771

 • První česká klinika vznikla před 150 lety

    8762

  Nezanedbatelnou úlohu v tom měl prof. Bohumil Eiselt, „vůdce českého lékařstva“, který se zasloužil i o první českou kliniku   na tehdy ještě nerozdělené pražské lékařské fakultě. Letos si připomínáme kulaté výročí jejího vzniku. „Myslím, že 150 let soustavného vyučování interního lékařství v českém jazyce je více než důvod k oslavám. Oddělení nemocí prsních, ze které první česká klinika vznikla, je dnes přestavěna na Eiseltovu síň a dnešní II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN se k Eiseltovi hlásí jako ke svému otci zakladateli,“ říká přednosta kliniky prof. Aleš Linhart.

 • Nejlepší učitelé 1. LF UK očima mediků

  8758

  Při hodnocení studenti „známkují“ nejen výuku, ale také své učitele. Ti, kteří dostanou nejlepší hodnocení, jsou fakultou pravidelně odměňováni. Letos nejlepší pedagogy akademického roku 2019/2020 uvítal ve své pracovně děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka.

 • Ortopedická operativa na světové úrovni

  8757I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol existuje již déle než 90 let a je nejstarší ortopedickou klinikou v České republice. Na vrcholové úrovni se věnuje ortopedickým a traumatologickým výkonům u dospělých. Tradičně se orientuje především na náhrady kloubů. Výuku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu zajišťuje pro pregraduální i postgraduální studenty.

 • Absolventi z roku 1970 a 1971, přijďte na Zlatou promoci!

  8761V loňském roce nebylo možné zorganizovat slavnostní Zlatou promoci lékařů, kteří na 1. LF UK promovali v roce 1970. O to větší máme radost, že naše absolventy z let 1970 a 1971 můžeme nyní pozvat na slavnostní obřad k 50letému výročí absolutoria společně. Velmi si našich absolventů ceníme a jsme hrdí, že pro ně může fakulta tuto slavnost na univerzitní půdě uspořádat.

 • Vědecká skupina Marie Hubálek Klabáčové

  8746 

  Tým doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčové, Ph.D., působící v Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK

 • Fragmentace Akademického senátu 1. LF UK fakultě neprospěje

  8749Akademické senáty (AS) byly jako nedílná součást autonomních vysokých škol znovu obnoveny po roce 1989, kdy o směřování fakult přestal rozhodovat stát či jeho politické složky. Nyní je to senát, který hlasuje o významných činnostech fakulty. Ale rozhodnutí o tom, kdo bude senátorem, náleží všem členům akademické obce, a to bez ohledu na předem stanovenou příslušnost. Vítězit by měla myšlenka, cíl a záměr, který chce daný senátor prosadit ve prospěch celé fakulty, nikoli zájmové skupiny.
 • Studie v časopise Addiction zmapovala spotřebu alkoholu během covidu

  8752V prestižním adiktologickém časopise Addiction vyšel v červnu článek, na kterém se významnou měrou podílela Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN.

 • Je úžasné přispět svou prací do moře vědomostí

  8755
 • Absolventi z let 1970 a 1971, přijďte na Zlatou promoci!

  8736V loňském roce nebylo možné zorganizovat slavnostní Zlatou promoci lékařů, kteří na 1. LF UK promovali v roce 1970. O to větší máme radost, že naše absolventy z let 1970 a 1971 můžeme nyní pozvat na slavnostní obřad k 50letému výročí absolutoria společně.

 • Stopy pražské lékařské fakulty v dějinách konventu alžbětinek

  8718

  Je tomu zhruba tři sta let, co do Prahy přišly sestry alžbětinky. Založily zde první ženskou nemocnici, která se stala na nějaký čas druhou největší nemocnicí v Praze. V průběhu času v ní působila řada významných lékařů pražské lékařské fakulty, další zde vykonávali praxi jako medici. Dnešní Nemocnici sv. Alžběty funguje jako léčebna dlouhodobě nemocných a poliklinika a po letech ji opět provozuje alžbětinský konvent.
 • Zájem středoškoláků o studium na 1. LF UK

  Přijímací řízení do prvních ročníků našich studijních programů se nezadržitelně blíží. Máme radost, že zájem o studium na naší fakultě je stále veliký a dokonce oproti loňskému roku ještě vzrostl. Zatímco v předchozím roce si podalo přihlášku 5500 uchazečů, v letošním roce si do některého z našich studijních programů podalo přihlášku celkem 5670 zájemců. Podívejte se, kolik zájemců o studium na 1. LF UK podalo přihlášku a jaké obory si vybírají

 • Vědecká skupina Richarda Plavky

    8705

  Výzkumný tým Neonatologického oddělení s JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

 • Kdy přesně nastává okamžik smrti? Odpověď přinesla mezinárodní studie

  8707


  Okamžik smrti je z biologického pohledu proces. Z právního a etického hlediska však smrt za proces považovat nelze, a proto na základě celospolečenské dohody pracujeme se smrtí jako s okamžikem,“ říká MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., přednostka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN.

 • Jedno z největších českých center pro choroby sítnice a sklivce

    8708Oční klinika 1. LF UK a ÚVN byla založena v roce 2004 a navázala na dlouholetou tradici očního oddělení ÚVN. Klinika pokrývá široké spektrum oftalmologické péče s výjimkou pediatrické oftalmologie. Zvláštním zaměřením je chirurgická léčba pacientů, pro které slouží specializovaná centra: centrum refrakční chirurgie, kataraktové centrum, glaukomové centrum a centrum vitreoretinální chirurgie. 

 • Jak je hodnocena a podporována věda na 1. LF UK?

  8695

  Fakulta má nyní za sebou řadu hodnotících zpráv. V některých hodnotila sebe sama, jindy se srovnávala s ostatními českými nebo zahraničními pracovišti. Vědu na 1. LF UK hodnotili sami vědci, zahraniční experti, čeští úředníci. Interpretace hodnocení vědy je poměrně složitá problematika, proto přinášíme alespoň zjednodušenou informaci o tom, jak dobře si v oblasti vědy 1. LF UK stojí, jaké výzvy svým odborníkům nabízí a jakou další podporu jejich bádání připravuje do budoucna.

 • Kam míří naši absolventi ?!

  8700

 • Nic jiného než medicínu bychom dělat nechtěli

  8704

 • Karlovka Online

    8693Dovolujeme si Vás upozornit, že webové stránky www.karlovkaonline.cz, kde naleznete návody a metodiky na distanční zkoušení, ale také informace o aktuálních školeních (nejenom) k distanční výuce, je nově k dispozici také v anglické verzi.

  Dále si Vás Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí (!!! Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu https://cuni.cz/UK-8434.html)

 • Studentka ergoterapie koordinuje pomoc samoživitelům

    8601Již během první jarní vlny koronavirové epidemie jsem se rozhodla využít svůj volný čas k tomu, abych vypomáhala tam, kde jsem cítila, že je to třeba.

 • Klinika rehabilitačního lékařství, jednička v mnoha ohledech

    8602

 • Adiktologové varují před nedostatečnou prevencí ve školách

    8609Ve školách v době podzimní výuky na dálku ubylo prevence proti rizikovému chování, jako je kyberšikana či závislost na hraní počítačových her. Vyplývá to ze studie Zhodnocení stavu a potřeb v oblasti školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covidu-19, kterou vypracovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN. 

 • Když ti něco nevyhovuje, změň to

  8598S Markem Havrdou jsme se sešli bezprostředně poté, co převzal z rukou děkana 1. LF UK a zástupce studentských spolků šek na více než 58 tisíc korun, které studenti získali s podporou fakulty díky několika benefičním akcím a které věnovali spolku Medici na ulici (více si přečtete na straně 19). Z Markových reakcí byla cítit zkušenost studenta, který během náročné přípravy na povolání lékaře pracuje na dalších třech zdravotnických či zdravotně-sociálních pracovištích. Je zastáncem aktivního přístupu ke studiu a řídí se heslem: „Když ti něco nevyhovuje, změň to.“

 • Jak probíhá výuka klinické logopedie na 1. LF UK

  8595Zdravotnický nelékařský obor klinická logopedie zabezpečuje v oblasti zdravotní péče diagnostiku, terapii a prevenci poruch řečové komunikace a s komunikací spjatých poruch kognitivních a motorických orofaciálních funkcí.

 • WikiSkripta slaví double

  8591Jsou nejnavštěvovanějším webem, který podporuje výuku na lékařských fakultách v ČR, a jedním z největších medicínských wiki-projektů na celém světě. WikiSkripta, která vznikla na 1. LF, mají teď důvod hned ke dvěma oslavám. Jeho zakladatelé nedávno získali Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole a zároveň byl na sklonku loňského roku do WikiSkript vložen jubilejní desetitisící článek.

 • LIFMAT 2021

  8586

 • Den celoživotního vzdělávání 2021 online

  8587

  Chystáme pro Vás další ročník tradičního Dne celoživotního vzdělávání. Letos bude probíhat online formou a to 10. 4. 2021 od 14:30
 • Vědecká skupina Tomáše Gruse

            8682

 • XIII. MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ KONFERENCE O PORUCHÁCH PŘÍJMU POTRAVY A OBEZITĚ

  8576Pozvánka na onlinovou konferenci: XIII. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě 15.–17. dubna 2021

 • 1. LF UK podporuje medickou péči o lidi bez domova

           8577

 • Pandemie odstartovala změny v kompetencích

  8581Na fakt, že medici neměli v posledních letech ani na konci magisterského studia dostatečné kompetence k péči o pacienta, poukázal až krizový nedostatek sester, který významně přiostřila pandemie covidu-19. Medici, kteří přicházeli do nemocnic pomáhat, byli zaměstnáváni na pozici sanitáře nebo „dělníka ve zdravotnictví“, protože nesplňovali ani požadavky pro výkon zdravotníka na pozici ošetřovatele. Společným úsilím děkanů lékařských fakult a dalších akademiků se podařilo uzákonit možnost, aby se medici mohli stát nejen ošetřovateli, ale získali i kompetenci praktické sestry již v průběhu studia.

 • Týden mozku Online


  8568 

 • Prchal: Cítím, že mám co vracet, i proto pomáhám mladým

  8556

 • Nové kurzy z nabídky Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) pro letní semestr 2020/2021

  Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.

 • VZNIKLA KLINIKA PALIATIVNÍ MEDICÍNY 1. LF UK A VFN

  1. LF UK má první Kliniku paliativní medicíny v ČR! Odborníci společného pracoviště s Všeobecnou fakultní nemocnicí (VFN) budou poskytovat specializovanou péči pacientům se závažnou nemocí i jejich rodinám a zároveň vzdělávat mediky 1. LF UK

 • MŠMT ocenilo zaměstnance 1. LF UK za výuku na dálku

  8540Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole letos MŠMT vzhledem k aktuální epidemii covid-19 zaměřilo na příklady dobré praxe výuky na dálku.

 • Do fakultního dění se mohou zapojit všichni

    8514Od 1. září 2020 je novým děkanem 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. Dlouhodobý proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou výuku je zároveň přednostou Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK. Své čtyřleté volební období začíná v rozbouřené době „covidové“, která se významně dotýká i fungování fakulty. Jak vidí současnou Jedničku a její směřování do budoucna, do kterých oblastí chce napřít fakultní síly a dá prostor hlasu studentů?

 • Za světovými zkušenostmi nemusíme do zahraničí

    8516Když jsem v průběhu čtvrtého ročníku od přátel poprvé slyšel o Letní škole experimentální chirurgie v Plzni (Summer School of Experimental Surgery, SSES), ihned jsem se musel dozvědět víc. Čím déle jsem pátral, tím více rostlo moje nadšení. Proto jsem neváhal a už v listopadu loňského roku podal přihlášku.

 • Jak archiváři ÚVI pečují o historický knižní fond 1. LF UK

  8518Dílčí sbírky se nacházejí na půdě řady pracovišť 1. LF UK, ovšem největší část nejstaršího knižního fondu fakulty patří Ústavu dějin lékařství. Obsahuje rukopisy a tištěné knihy různých vazeb a formátů vzniklé do roku 1800. Sbírka dvou a půl tisíc svazků je uložena ve speciální trezorové místnosti s konstantní teplotou a vlhkostí, v bezprašném prostředí bez přístupu UV záření. Průběžně se zaznamenává jak obsah svazků, tak jejich aktuální fyzický stav. Právě jeho zhodnocení je úkolem restaurátora

 • Kde studenti 1. LF UK pomáhají?

  8523 

 • Ukazujeme medikům, že jejich obor dává totální smysl

    8524K dvojrozhovoru se děkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice prof. David Feltl sešli v říjnu, kdy nemocnicí i fakultou již po všech stránkách otřásala podzimní fáze letošní epidemie onemocnění covid-19. Změnila se díky ní výuka mediků a částečně i struktura nemocniční péče. Prakticky se nyní ukazuje propojené fungování obou institucí a jejich vedoucí se v rozhovoru dívají dále do společné budoucnosti.

 • Hrdina koná

    8529

 • 420 let od první pitvy v Praze

    8478

  V prostorách Rečkovy koleje v dnešní ulici Karolíny Světlé, tedy v bezprostřední blízkosti stávající Národní třídy, se uskutečnila první veřejná pitva v Praze.

 • Cesta k inovaci kurikula klinické výuky na Jedničce

  Na počátku bylo slovo – a to slovo studentů a absolventů naší fakulty, kteří se podíleli na rekonstrukci kurikula klinické výuky všeobecného lékařství. Ostatně kdo z vysokoškolských pedagogů by se v Komenského duchu nesnažil o neustálé zkvalitňování výuky?

 • Výzva pro absolventy 1977!

  Hledáme absolventy 1. lékařské fakulty UK, promočního ročníku 1977, a to z důvodu setkání po více jak 40 letech od promoce. Informace (kontakty na jednotlivé absolventy), prosíme, zasílejte na e-mail: mechurovaa@centrum.cz


  Děkujeme!

   

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Jany Duškové

    8486Výzkumná skupina prof. Jany Duškové působí na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. Její součástí je Laboratoř pro ústní biologii a Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN.

 • Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval

  8474

  Osobně si cení pozitivního přístupu, pracovitosti a dobrosrdečnosti. Vlastností, jež měl možnost poznat právě při pandemii COVID-19, protože byl mj. dva měsíce de facto non-stop v čele koordinačního týmu našich studentů dobrovolníků, kteří spontánně utvořili iniciativu Dobro1lf a zapojili se do boje s koronakrizí na všech frontách. Nemá rád nedochvilnost, i když sám si prý akademickou čtvrthodinku občas protáhne. :) David Kulišiak, student 6. ročníku všeobecného lékařství, lektor výuky anatomie a místopředseda Akademického senátu 1. LF UK.

 • Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2020 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

  Pravidelné přednáškové večery s diskuzí, začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

 • Inaugurace nového děkana 1. LF UK

  8512

 • Jak relaxuje profesor Jan Bartoníček?

  8452


  Pro přednostu Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN bylo prý v dřívějších dobách nejlepší relaxací jet s partou kamarádů na vodu.
 • Sportovní medicíně se snažíme dát něco navíc!

  8453Do 18 let se na vrcholové úrovni věnoval rychlostní kanoistice. Po přijetí na medicínu šel vrcholový sport stranou, ale po letech se k němu vrátil coby sportovní lékař. V současnosti se stále ještě chodí svézt na vodu, rád jezdí na kole a běhá na lyžích. Profesor lékařské chemie a biochemie Libor Vítek, působící na dvou fakultních pracovištích – ÚLBLD a IV. interní klinice. Ačkoli má v ČR vyloženě biatlonové příjmení, se Zdeňkem Vítkem ani Veronikou Vítkovou příbuzný není. Již více než rok však pečuje o zdraví tuzemských (nejen) biatlonistů.

 • Páteřní chirurgie vrací zraněné zpět do života

  8451Také by vás bavilo pomáhat pacientům s těžkými poraněními páteře či míchy vrátit se do normálního života? Pak právě na naší fakultě máte jedinečnou možnost nahlédnout do tajů páteřní chirurgie – a to prostřednictvím Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, která takto zraněným poskytuje špičkovou péči nejen na tuzemské úrovni. Za vše ostatně hovoří i uvedená kazuistika mladého muže.

 • Onkologie v Thomayerce má široký odborný záběr

  8447Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN) zabezpečuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se solidními nádory. Je součástí Komplexního onkologického centra (KOC) společně s naším Ústavem radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce a naší Onkologickou klinikou ve VFN.
 • Rozvoj Jedničky je strategický a zároveň nadčasový

    8440Když vznikal program projektu BIOCEV, naše fakulta jako jediná zařadila do návrhu laboratoř pro práci s vysoce infekčními agens. Po vypuknutí pandemie COVID-19 bylo centrum BIOCEV jedním z prvních akademických pracovišť, jež se zapojilo do testování pacientů a přispělo k navýšení tolik potřebné testovací kapacity o stovky vzorků denně. 

 • 1. LF UK v době koronavirové

  8439Na některé situace se připravit nelze. To, co i na fakultě v posledních týdnech společně zažíváme, je doba improvizací a novot, které v současném moderním věku a naší kultuře nemají obdoby. Všechny kroky do budoucna jsou teď spíše křehkým našlapováním, ať už v oblasti medicínského školství, klinické praxe či vědy a výzkumu. Jak jsme se ale na Jedničce nejen nyní přesvědčili, obtížné situace přináší výzvy a následně také výkony, které je nutno ocenit.

 • Jsem rád, že jsem do děkanování šel!

  8424

  V čele naší fakulty stojí od roku 2012 a jeho funkční období za pár měsíců skončí. Na otázku, jak se za tu dobu změnil, pohotově odpovídá textem písně kapely Olympic: „Jsem to já jak zamlada… Názory jsem málo změnil. Muziku (Jedničku) mám rád!“ Faktu, že mohl první lékařskou spolu se svými kolegy vést – i v této nelehké době –, si velmi váží. Svému nástupci by přál, aby jeho fakulta měla dobrého děkana. A naopak. Aleksi Šedo, v pořadí šestý děkan 1. LF UK po listopadu 1989.

 • Studenti – Dobro fakulty

  8428

  Pod záštitou naší fakulty vznikla během pandemie COVID-19 studentská iniciativa Dobro1lf.

 • Co přinesla Studie kolektivní imunity

    8431

 • MCC Kros Štiřín

  8422Vážení sportovní přátelé, již tradiční přespolní závod MCC Kros Štiřín s charitativním podtextem se 16. května 2020 měl běžet po desáté. Avšak pandemie a riziko COVID-19 přinutila organizátory přenést závod do virtuální podoby. Tak vznikla naše “květnová výzva”.

 • ZAPOJTE SE DO PROJEKTU

  8418Zapojte se do projektu Analýza českých genomů pro teranostiku.

 • Motolští lékaři ORL počtvrté v Senegalu

  8414Na konci listopadu minulého roku se během 10 dnů lékaři z naší Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici v Motole opět zúčastnili zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v Regionální nemocnici v Thies v Senegalu. Svou misí navazovali již na tři předchozí pracovní pobyty v tomto zdravotnickém zařízení.


 • Náhrada kyčelního kloubu v rukou studentů

  8412Ne každému se během studia medicíny poštěstí vyzkoušet si – tedy alespoň nanečisto na umělých kostech – implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Naši studenti, kteří v zimním semestru navštěvovali volitelný předmět Anatomie a chirurgie končetinových kloubů, tu příležitost dostali! 


 • Zvládnete anastomózu na milimetrové cévě?

  8410

  Na přelomu listopadu a prosince loňského roku poprvé proběhl nový povinně volitelný předmět Víkendový kurz rekonstrukční a experimentální mikrochirurgie, který je určen pro mediky 5. a 6. ročníků všech fakult UK. 

 • Simuluj, jak jen můžeš!

  8408

  I ve škole se simulovat vyplácí! Řeč je samozřejmě o medicínských simulacích na Jedničce, tentokrát v režii naší Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve VFN. 

 • Představujeme vědeckou skupinu prof. Zdeňka Fišara

  8406

  Tým působící ve výzkumné laboratoři Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN tvoří prof. Zdeněk Fišar, doc. Jana Rečková Hroudová, laborant Zdeněk Hanuš a tři postgraduální studenti. Se skupinou dále úzce spolupracují psychiatři, především prof. Jiří Raboch, doc. Roman Jirák a doc. Martina Zvěřová.

 • Chirurgie v Thomayerce - první linie i vysoce specializované programy

  8402Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro osoby starší 18 let z široké spádové oblasti Prahy 4, 11, 12 a Prahy-západ. Pro svou snadnou dopravní dostupnost je navíc cílovou nemocnicí pro záchrannou službu, a to i z blízkého okolí Středočeského kraje.

 • Pro ostatní studující, zaměstnance a členy klubu Alumni vznikla další databáze nabídky dobrovolnické pomoci.

  8399V současnosti vzniká mnoho iniciativ pro organizování dobrovolnické pomoci, jak v rámci pomoci sousedům, tak i pro podporu poskytovatelům zdravotnických, sociálních či pečovatelských služeb.

  Univerzita Karlova se také zapojila do této pomoci.


 • Jednička pracuje na zlepšení výuky – a to i díky absolventům

  8400Je všeobecně známou skutečností, že lékařské kompetence se skládají ze tří hlavních oblastí – teoretických znalostí, praktických a komunikačních dovedností. Především druhá, ale v jistém ohledu i třetí uvedená položka byly hlavní náplní debaty s absolventy naší fakulty z minulých let.

 • !! JEDNIČKA V NOUZOVÉM REŽIMU !!

  8393


  !! Důležité informace týkající se nouzového režimu na fakultě !!

 • Do jakých oborů míří naši absolventi?

  8382V uplynulém kalendářním roce jsme čerstvým absolventům všeobecného lékařství položili otázku, jakému oboru se hodlají věnovat po ukončení studia.

 • Naši vědci našli kosti pocházející patrně z bitvy u Lipan

  8383

  Tým odborníků vedený prof. MUDr. Václavem Smrčkou, CSc., z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků nalezl kosterní pozůstatky, které s velkou pravděpodobností pocházejí z bitvy u Lipan. Místo nálezu, radiokarbonové datování, ale i poškození kostí naznačují, že se ve středočeské kostnici v Žehuni dochovaly kosti husitských válečníků.

 • Učíme nelékaře, abychom si s nimi lépe porozuměli

  8387

  MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství, nedávno úspěšně zvolena do Akademického senátu 1. LF UK by chtěla pracovat na větším propojení teoretických a klinických pracovišť a podpoře studentských školních i mimoškolních aktivit.

 • Běžíme pro život

  8369


  10. ročník běžeckého závodu Kros Štiřín se uskuteční 16. 5. 2020. Výtěžek poputuje Centru pro nedonošené děti v porodnici "U Apolináře" Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

 • Přejeme vše nejlepší k narozeninám!

  8347

  Dne 6. 3. 2020 oslaví své 90. narozeniny doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc., která působila řadu let jako docentka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 • Křeslo pro Fausta s doktorkou Yvonou Angerovou

  764627. února se opět sejdeme v pořadu Křeslo pro Fausta. Tentokrát s přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN.

 • Jak relaxuje docent Petr Bušek?

  7055


  Vědec z Ústavu biochemie a experimentální onkologie volný čas tráví zejména s rodinou.

 • Co pro mě znamená jednička - Profesor Pavel Dungl, emeritní přednosta ortopedické kliniky NNB

  7054Fakulta mi dává pocit sounáležitosti s univerzitou, množství tuzemských i zahraničních studentů doktorského studia významně zvyšuje prestiž pracoviště...

 • Klinika nefrologie je díky své specializaci jedinečná

  7048Vedle Kliniky nefrologie pražského IKEM je Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN jediným plně specializovaným nefrologickým pracovištěm v ČR. V jiných nemocnicích je totiž nefrologie součástí často multioborových interních klinik.

 • V mikrosvětě mohou být i zdánlivě ošklivé věci krásné

  7043Mgr. Viktor Sýkora, vedoucí Centra pro experimentální biomodely svůj vztah k vědě a přírodě spojil do svého koníčku - fotografování.

 • Neurodegenerativní choroby na vzestupu

    10064

 • V geriatrii jsme u samých kořenů medicíny

    9435Rozhovor s oceněnou profesorkou Evou Topinkovou, vedoucí Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN

 • Jednička ON AIR

    9465

  Podcast 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

  První díl Křesla pro Fausta 2.0 formou podcastu je na světě!

  Pozvání přijal profesor Jiří Chomiak, přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Bulovka

 • Když jsem začínala, o roztroušené skleróze se nevědělo skoro nic

    10068

  K roztroušené skleróze přivedl prof. Evu Kubala Havrdovou inspirativní přístup jejího učitele. Dosahoval ojedinělých výsledků v léčbě nemoci, o které se tehdy mnoho nevědělo a pro kterou neexistovala žádná účinná léčba lege artis. To se během profesní dráhy prof. Kubala Havrdové zásadně změnilo a ona sama považuje za velké štěstí, že se mohla tak výrazného pokroku v porozumění nemoci, a hlavně její léčbě účastnit.

 • ZLATÁ PROMOCE

  10245
 • Revmatologická klinika – klinické, výzkumné a edukační centrum

            8477

 • Od poloviny ledna se hlaste na 21. SVK

  7052

  Zpestřili jste si studium na naší fakultě spoluprací na vědeckém projektu a chtěli byste se podělit o své výsledky? Pak se nezapomeňte v novém roce přihlásit k aktivní účasti na Studentské vědecké konferenci (SVK) 1. LF UK.

 • Křeslo pro Fausta s Magdou Vašáryovou

  704630. ledna se opět sejdeme v pravidelném pořadu Křeslo pro Fausta. Tentokrát do křesla usedne politička, diplomatka a herečka Magda Vašáryová.

 • Jednička má nové senátory

  7039

  Listopadové volby do akademického senátu naší fakulty jsou za námi. Je skvělé, že náš nový senát opět propojuje široké zastoupení celého profilu fakulty a má tedy dobré zdroje pro integraci mnoha pohledů. 

 • Vyšla nová učebnice Neurologie

  Autoři z Neurologické kliniky 1. LF UK – prof. Evžen Růžička, prof. Karel Šonka a doc. Robert Rusina – napsali spolu s prof. Petrem Marusičem z Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a kolektivem dalších autorů učebnici Neurologie.

 • Natočili o nás

  7022

  Proti rakovině vaječníků by mohly pomoci laktobacily, ukazuje český výzkum

 • Infografika - noví studenti a absolventi

  7005

  Podívejte se, kolik nových studentů a v jakých oborech nastoupilo na 1. LF UK a kolik bylo absolventů jednotlivých oborů.

 • Seznamte se s 1000. členem klubu

  Seznamte se s MUDr. Martinem Dibďákem. Proč se registroval do klubu, co nyní dělá a jak se mu líbilo setkání absolventů? 7007

 • Medialogy - vzácná onemocnění

  Čtrnáctý díl dialogu o celospolečenských medicínských tématech bude tentokrát věnován oblasti vzácných onemocnění. Těšíme se na setkání 19. listopadu od 10.00

 • Doražte i vy na Týden vědy a techniky!

  6998

  Přijďte 11.11. do Faustova domu na přednášku v rámci Týdne vědy a techniky. Přednášet budou prof. Karel Smetana a prof. Aleksi Šedo,  tématem bude "Stárnutí populace a nádory: hrozba pro budoucnost?"

 • Open Access Week

  V týdnu od 21. do 27. října 2019 proběhne tradiční mezinárodní akce „Open Access Week“ na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.

 • Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

  Konference proběhne v Olomouci ve dnech 25.-27. 11. 

 • Máme nové přednosty

  S příchodem nového akademického roku došlo ke změnám ve vedení hned šesti fakultních pracovišť. Podívejte se, jaké změny nás čekají.

 • Křeslo pro Fausta s doc. Karlem Černým

  6970 31. října se opět sedejme u pořadu Křeslo pro Fausta, tentokrát bude hostem přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků.

 • Týden oslav 17. listopadu

  Slavíme 30 let od Sametové revoluce, přijďte navštívit některé akce pořádané naší fakultou na počest těchto významných událostí. 

 • Jednička na startu

  11. října proběhne již tradiční dobročinná akce Jednička na startu. Křest kalendáře a diáře, prohlídky Apolináře a příjemné setkání s hudbou, grilováním, fotbálkem a zejména lidmi z fakulty.

 • Děkujeme všem, kteří dorazili na setkání absolventů

  Absolventské setkání se i letos vydařilo. Účast byla hojná, počasí nám přálo a dostavil se i náš 1000. člen absolventského klubu. Děkujeme všem, kteří na setkání přišli, jsme rádi, že zůstáváte věrni své Alma Mater a těšíme se na další setkání. Fotoreportáž akce naleznete zde.

 • Klasifikon 2019

  Zveme vás na konferenci věnovanou klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. Konference se uskuteční 22. - 23. 10. 2019 a bude zaměřena zejména na klasifikaci. funkčních schopností, disability a zdraví.

 • Křeslo pro Fausta s prof. Janem Pirkem

  Víte, jak se posunul obor transplantace srdce? Jak je možné operovat srdce bez krevní transfuze? Kde má srdce Velorex? Na tyto a další otázky dostanete odpověď 26. 9. na dalším setkání Křeslo pro Fausta.

 • Nejlepší publikace UK byly napsány na 1. LF

  V soutěži monografií na Univerzitě Karlově zvítězily publikace autorů z 1. LF UK: Brain Arteriovenous Malformations, Atlas anatomie člověka II.a Endokrinologie.

 • Veřejné setkání: Ekonomika tabáku

  Setkání pod záštitou Senátu ČR nejen s předními, ale i světovými odborníky na problematiku ekonomiky tabáku.

 • Když absolventská svatba, tak na anatomii!

  Své ano si zde 25. května řekli absolventi naší fakulty, jedná se tak o první svatbu v

  prostorách Anatomického ústavu. Blahopřejeme.
 • Máme novou profesorku

  Ve čtvrtek 20. června jmenoval ministr školství novou profesorku Petru Tesařovou z Onkologické kliniky. Gratulujeme!

 • Rozhovor: DNA ovlivňuje vývoj imunitních buněk


  Poslechněte si dvojrozhovor vědců z 1. LF UK – Biocev prof. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D., a Mgr. Tomáše Zikmunda pro Českou televizi. Celý rozhovor (od 33 minuty záznamu) naleznete ZDE. 

 • Máme již 1000 členů!

  Gratulujeme MUDr. Martinu Dibďákovi, který se stal tisícím členem a získává dárkový balíček. Dalším oceněným bude 1111. člen, tak neváhejte a registrujte se i vy. V září pro vás máme připraveno setkání absolventů s prohlídkou Psychiatrické kliniky a podzemních prostor pod Kateřinskou zahradou. Více zde
 • Hledáme 1000. člena!

  Počet členů Alumni klubu přesáhl 980 a 1000 je tak a dveřmi! Zaregistrujte se i vy a získejte pozvánky, informace a další výhody. Pro 1000. člena máme připravenou odměnu, tak neváhejte. Registrujte se zde.

 • Přednáška světového odborníka: M. R. Baumgartnera

  Nenechte si utéct přednášku světového odborníka M. R. Baumgartnera v rámci cyklu Novinky v biomedicínském výzkumu. Přednáška se koná dne 26. 6. 2019. Více zde.


 • Setkání klubu Alumni - prohlídka podzemí

  Srdečně zveme všechny absolventy na přátelské setkání 21. září 2019 od 14.00 v prostorách Psychiatrické kliniky a přilehlé zahrady. Těšit se můžete na bohatý program. 


  Zjistěte, co skrývají 3 patra podzemí pod Kateřinskou zahradou. Více zde.

 • Aktualizovaná nabídka benefitů!

  Pro členy klubu 15% sleva na zdravotnické oděvy Lavenda, 40% sleva do Švandova divadla, 30% sleva na všechny koncerty v Jazz clubu Reduta a další. Více zde.

 • WikiSkripta studenty učí medicínu i kritické myšlení

  Deset let, deset tisíc článků. Ve špičce návštěvnost až 55 000 za den. Rozhovor s MUDr. Martinem Vejražkou, zakladatelem Wikiskript.

   

 • Křeslo pro Fausta s Lubomírem Brabcem

  Křeslo pro Fa usta 30. 5. 2019 tentokrát navštíví český kytarový virtuóz Lubomír Brabec. 

 • Hlasujte, jaký absolventský klub chcete

  Zajímá nás, jaký Alumni klub byste chtěli právě vy. Hlasujte v krátké anketě a vyberte, jaké aktivity máme v rámci klubu realizovat. Díky vašim odpovědím budeme moci klub ještě více vylepšit. Anketu můžete vyplnit zde. Děkujeme

   


 • Cena Hlávkovy nadace pro naši absolventku

  MUDr. Hana Kolářová, Ph.D., získala Cenu Josefa Hlávky pro výjimečné  studenty a absolventy do 33 let věku. Absolventka  se zasadila o zřízení Národního centra pro pacienty s mitochondriálními neuropatiemi optiku.

   

   

   

 • Charitativní piknik

  Zveme vás na fakultní Piknik 9. 5. v zahradě Psychiatrické kliniky. Pestrým programem oslavíme 155 výročí Spolku mediků českých, dáme si děkanské selátko a další dobroty. Veškerý výdělek půjde organizaci Letní dům, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů. Více zde.

 • Muzejní noc na 1. LF

  6646

  Kromě prohlídek jsme  pro absolventy připravili již na 16:00 zajímavé přednášky a navíc drobný dárek. 

 • Výtěžek benefice pro Život 90

  Stejně jako v loňském roce i letos studentské spolky naší fakulty iniciovaly dobročinnou akci. Letos se vybíraly peníze pro neziskovou organizaci Život 90, která již 28 let nabízí široké spektrum služeb seniorům. Výtěžek z prodeje benefičního kalendáře a diáře činí úžasných 84 350 korun.

 • Křeslo pro Fausta s hemato(onko)logem Pavlem Klenerem

  Přijďte 25.  4. 2019 v 17.00 hodin do Fausťáku. Křeslo pro Fausta tentokrát navštíví hematoonkolog doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.  Pořad moderuje Marie Retková.

 • Prof. Pařízek v České televizi na téma porodní domy

  V pořadu  Události komentáře hovořil o českém porodnictví a tématu porodní domy a nemocnice prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 

   

 • Do jakých oborů míří noví absolventi?

  Pamatujete si, do jakého oboru jste chtěli po škole zamířit a jaké obory byly nejpopulárnější mezi spolužáky? Zeptali jsme se 272 čerstvých absolventů, kam mají zamířeno oni. Podívejte se, jak odpovídali.

 • Máme nové profesory


  Jmenovací dekrety z rukou ministra školství Roberta Plagy převzali z 1. LF UK doc. Jaroslav Čermák, doc. Marie Korabečná, doc. Radoslav Matěj, doc. David Netuka, doc. Radek Ptáček a doc. Michal Zikán.

 • VFN má nového ředitele

  Novým ředitelem VFN se stal absolvent naší fakulty prof. David Feltl. Přinášíme vám rozhovor, kde se dozvíte, proč se chtěl stát ředitelem, jaké změny ve VFN chystá a mnoho dalšího.

 • Významné světové ocenění pro prof. Jana Plzáka

  Prof. Jan Plzák byl jmenován členem mezinárodní uzavřené společnosti COLARS, jejímiž členy se mohou stát pouze ORL lékaři s významným přínosem ve výzkumu. 
  .

   

   

   

 • Křeslo pro Fausta s profesorem egyptologie Miroslavem Vernerem

  6554Do pořadu Křeslo pro Fausta 28. března od 17:00 přijde profesor egyptologie Miroslav Verner. Akce se koná v akademicém klubu Fausťák.

 • Zlatá promoce pro absolventy 1969

  6542Po loňském velkém úspěchu se také letos 1. LF UK připojí ke Dni celoživotního vzdělávání & Festivalu absolventů, které 13. dubna pořádá Univerzita Karlova. I tentokrát se budou moci absolventi z revolučního roku 1969 – pro mnohé zcela zásadního nejen ve studijním životě – zúčastnit Zlaté promoce, tedy slavnostního obřadu k výročí padesáti let od absolutoria, který se uskuteční v Karolinu.

 • TZ_ÚVN ZAKOUPILA NOVÝ PŘÍSTROJ K LÉČBĚ NÁDORŮ CNS

  6537V pátek 11. ledna 2019 byla podepsána kupní smlouva na pořízení stereotaktického neuroradiochirurgického zařízení do ÚVN Praha. Přístroj umožňuje moderní komplexní péči o pacienty s nádory centrální nervové soustavy (mozku, míchy a přilehlých struktur).

 • Výzva pro absolventy 1990!

  7666Hledáme absolventy 1. lékařské fakulty UK, promočního ročníku 1990, a to z důvodu setkání po 30 letech od promoce. 

 • Jak relaxuje prof. David Sedmera?

  7023

  Anatom a vědec rád poznává nová místa po celém světě, v současnosti jsou však jeho relaxem dvě pravidelné aktivity - cyklistika a Aikido. 

 • K příležitosti oslav 140 let výuky v češtině bude vytvořena limitovaná edice merchandisingu 1. LF UK

  10231

   Více informací o oslavě 140 let zde: 140 let výuky 1. lékařské fakulty UK v češtině (140-let.cz)

 • V roce 2023 si 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připomene 140 let výuky v češtině

    102291. LF UK si toto významné výročí připomíná oslavami konanými ve středu 15. listopadu 2023 v prostorech majestátní budovy Hlavova ústavu na pražském Albertově.

  Více informací o programu oslav zde: 140 let výuky 1. lékařské fakulty UK v češtině (140-let.cz)

 • Benefiční kalendář pro Medicinaulici

    8515

 • 131. reprezentační ples mediků

  651411. 1. 2019 se uskuteční 131. REPREZENTAČNÍ PLES MEDIKŮ. Tak jak je zvykem bude místem konání Palác Žofín na Slovanském ostrově. Zváni jsou všichni příznivci 1. LF UK.

 • Nová fakultní trička

  6517Od začátku prosince jsme si pro vás připravili novinku v podobě fakultních triček, která můžete zakoupit hned ve 4 různých variantách na našem e-shopu. 

 • Setkání členů Alumni 1. LF UK

  6434V sobotu 27. října ožil Purkyňův, Hlavův a Fyziologický ústav setkáním členů klubu Alumni 1. LF UK, kterých na Albertov dorazilo okolo pětatřiceti – a to z různých koutů republiky. Ačkoli by se mohlo zdát, že účast nebyla tak hojná, všichni příchozí vytvořili přátelskou, milou a inspirativní atmosféru. Zkrátka perfektní sobotní odpoledne!

   

   

 • Benefiční kalendář a diář 2019

  6313Po loňském úspěšném benefičním projektu ve prospěch neziskovky Cesta domů se studentské spolky naší fakulty rozhodly iniciovat další dobročinnou akci. Tentokrát chtějí upozornit na problematiku seniorů, často a neprávem opomíjenou součást naší populace. Podpora tak letos poputuje neziskové organizaci Život 90.

 • 28. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“

  6342Ve středu 24. října se v kostele sv. Apolináře uskutečnil 28. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. A kdo přijít nemohl, může se podívat na náš fotoreport.

 • 12. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku

  6289Srdečně Vás zveme na 12. ročník Letní školy statistických metod, která se uskuteční od 27. do 31. 8. 2018. Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů a navíc získáte odbornou konzultaci Vaší vlastní disertačky nebo Vašeho vlastního výzkumu přímo na místě.

 • Harmonogram festivalu

  6295Dopolední a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou chybět staré automobily, polní nemocnice připravená ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Ústřední vojenskou nemocnicí Praha, legionáři, sokolové, tanečníci, divadelníci a hudebníci. Večerní část bude patřit koncertům kapel The Tap Tap, Support Lesbiens a Zakázaný ovoce, muzikálovému pásmu herců z Divadla Na Fidlovačce nebo prvorepublikové tančírně.
 • Vyšlo nové číslo bulletinu Jednička

  629929. června vyšlo další číslo bulletinu Jednička!

  Dočtete se v něm mj.:
  * o boji s papírovými mlýny
  * rozhovor s vítězi 19. SVK
  * o stomatologické konferenci v Sharjah
  * postřehy z Jedničky na zkoušku
  * dobrá zpráva pro učitele LF
  * o nové asociaci studentů z Afriky

   

 • MEDialogy - Poruchy příjmu potravy v Čechách

  6341Vyvíjí se poruchy příjmu potravy (PPP) současně s vývojem moderní společnosti? Jsou dnes PPP běžnější než třeba před 20 lety? Jaké rodinné patologie či životní styl onemocnění ovlivňují? Lze PPP předcházet? Má smysl začít s plošnou prevencí či edukací třeba už na základních školách? A co by měla prevence zahrnovat? Která vědeckovýzkumná témata jsou v současnosti aktuální a kterým se věnují odborníci na 1. LF UK?


   

 • Kongres SOMED 2018

  Zveme Vás na mezinárodní kongres SOMED - The Society for Microbial Ecology and Disease – Gut microbiota in health and disease, který se uskuteční ve dnech 18. – 19. června 2018 v Budapešti.

 • Festival první republika

  6290Vezměte děti, rodiče, prarodiče, kamarády, známé i neznámé nebo třeba domácí mazlíčky a pomozte nám uspořádat skvělou narozeninovou oslavu! V parku na Vyšehradě na vás čeká v sobotu 15. září 2018 nejen nádherný výhled, ale i spousta zábavy k oslavě 100. výročí založení republiky.

  Vstup pro všechny bez rozdílu věku zdarma :) Těšíme se na vás!

   

 • Přednáška Anatomy in National Socialist Germany – Politics, Science, Ethics and Legacies

  5838Anatomický ústav 1. LF UK, Česká anatomická společnost, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. si vás dovolují srdečně pozvat na přednášku Sabine Hildebrandt, MD. - Anatomy in National Socialist Germany – Politics, Science, Ethics and Legacies, která se uskuteční 19. března 2018 v 15.30 ve velké posluchárně Anatomického ústavu 1. LF UK (U Nemocnice 3, Praha 2).

 • Nedostatek učitelů medicíny v Čechách

  583627. března 2018 v 10.00
  Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
  Na Bojišti 3, Praha 2

  Nedostatek lékařů a nedostatek jejich pedagogů spolu velmi úzce souvisí. Jak dokládají data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, lékařské fakulty by již za rok nemusely být schopny pokrýt svými absolventy požadované lékařské úvazky tak, aby v České republice do budoucna nebylo narušeno poskytování zdravotní péče.
 • Českojazyčná specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

  5834“Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2018/2019 znovuotevření českojazyčné specializace programu LL.M. se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO. Studium je vedené v kombinované formě. Program je vhodný pro absolventy lékařských fakult, kteří si chtějí prohloubit svoji kvalifikaci v oblasti zdravotnického práva. Více informací lze nalézt na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy ZDE.

 • Vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám

  5831Zveme Vás na vzpomínkové setkání k nedožitým 90. narozeninám prof. MUDr. Ludmily Puzanové, DrSc., prof. MUDr. Radomíra Čiháka, DrSc., prof. MUDr. Milana Doskočila, DrSc., a prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc.
  Akce se koná pod záštitou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., ve středu 4. dubna 2018 v 15.30 hodin v Anatomickém ústavu (U Nemocnice 3, Praha 2).

 • Zlatá promoce pro absolventy 1968

  5934V sobotu 21. dubna se uskutečnila Zlatá promoce absolventů 1. LF UK, kteří po padesáti letech přišli zavzpomínat na svá školní léta. Děkujeme a těšíme se za rok na absolventský ročník 1969!

 • Centrum lékařských simulací 1. LF UK

  5830Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech. Proto i 1. lékařská fakulta UK vybudovala unikátní Centrum lékařských simulací (SIM centrum), které je umístěno v budově Fyziologického ústavu na Albertově a jenž patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice.

 • Reportáž ze 130. reprezentačního plesu mediků

  57685. ledna 2018 se v Paláci Žofín uskutečnil jubilejní 130. reprezentační ples mediků. K poslechu a tanci hráli a zpívali Orchestr Karla Vlacha, Dixieland 1. LF UK, Josef Laufer, Žlutý pes, Melody boys a další. V rámci doprovodného programu byla připravena například světelná show Evolution, fotokoutek, videomapping a taneční lekce. Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na příští rok!

   

 • Jednička medicínských simulací

  5663Centrum medicínských simulací Fyziologického ústavu 1. LF UK ve spolupráci s protiteroristickou jednotkou PČR uspořádaly dne 29. 11. 2017 první ročník zážitkové výukové akce 1. lékařské fakulty UK Jednička medicínských simulací 2017.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu listopad 2017

  5638Srdečně Vás zveme na přednáškové dopoledne „Novinky v biomedicínském výzkumu“ s hostem fakulty Josefem T. Prchalem, které se koná ve středu 22. listopadu 2017 od 9.00 do 10.45 hodin ve Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2, přízemí vlevo).

 • Děkujeme, že pomáháte!

  5643Studentské spolky 1. LF UK vytvořily nástěnný Benefiční kalendář, jehož cílem je poukázat na dobrovolnickou činnost našich studentů. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován neziskové organizaci Cesta domů na financování dětské paliativní péče. Zároveň si můžete přečíst o dobrovolnické činnosti svých kolegů.

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Karlem Pavelkou

  5780Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskutečnila dne 25. ledna 2018 v Akademickém klubu 1. LF UK byl hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

 • Program Akademického klubu na únor 2018

  5808Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít koncert Dixielandu přátel 1. LF UK a výstavu 13. KOMORA FOTOGRAFIE. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  5316Dne 1. listopadu 2017 se v Kostele svatého Apolináře uskuteční již 26. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova. Pod taktovkou sbormistra a dirigenta Marka Valáška Vám zahrají a zazpívají Piccolo Coro a Piccola orchestra. Těšit se můžete na Requiem, známé dílo W. A. Mozarta. Těšíme se na Vás!

 • Jednička na startu 2017. Nejen pro studenty, aneb podpořte dobrou věc!

  5306Rádi bychom Vás pozvali na Jedničku na startu, která se letos uskuteční v pátek 13. října 2017 od 13.00 hodin v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře. Tato tradiční událost změnila v tomto roce svůj koncept. Čeká Vás bohatý doprovodný program (hudební produkce, občerstvení, představení studentských spolků, sportovní aktivity) a součástí slavnosti bude i křest nového benefičního kalendáře, na kterém se podílely studentské spolky 1. LF UK. Výtěžek z jeho prodeje bude věnován organizaci Cesta domů na dětskou paliativní péči. Těšíme se na Vás!

 • Křeslo pro Fausta s Ing. Evou Soubustovou

  5293Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 21. září 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda tajemnice 1. LF UK Ing. Eva Soubustová.

 • Jednička bude i letos na dětském festivalu Kefír

  5295Zbavit děti strachu z „bílých plášťů“, seznámit je s nástroji, se kterými se běžně setkávají u lékaře, nebo je naučit komunikovat s panem doktorem. To je úkol zkušených studentů medicíny z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří pojedou 2. září 2017 na dětský festival Kefír. Přijeďte se za námi podívat!

 • Stěhování nádorů

  5262Američtí lékaři před několika týdny představili objev, který pravděpodobně přispěje k léčbě rakoviny – zjistili, že pokud zablokují dvě látky, které podporují migraci nádorových buněk, mohou zabránit metastazování nádorů. Jenže čeští anatomové a přírodovědci mají na tento „objev“ patent již od roku 2012. Bohužel český patent je pro světovou vědu a průmysl na okraji zájmu.

 • Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo 30. 6. 2017 v rámci ŘO OP VVV výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ s dobou řešení 2018–2022. Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

 • Dějiny tetování až do současnosti

  5263O tetování od nejstarších období až do současnosti s děkanem 1. LF UK prof. MUDr. Aleksim Šedem, DrSc. ZDE

  Studio 6 - ČT/20. 7. 2017

   

 • Jak léčit seniory? Lékaři přišli s novým systémem

  5264Lékaři vytvořili systém komplexního zhodnocení pacientů nad 80 let, který pomůže určit jejich prognózu. Zároveň usnadní rozhodnutí, jakou léčbu nasadit a zda pacientovi prospěje nebo jeho stav už neovlivní. ZDE

  ČT24/20. 7. 2017

   

 • Zemřel profesor Jiří Mazánek

  52491. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Čest jeho památce!

 • Přednáška "Anatomie: tradiční obor, který stále posouvá hranice známého"

  5067Medicína není jen ordinace v ambulanci nebo péče o pacienta, ale také věda, která posouvá současné medicínské poznatky, postupy a léčbu dál. Ne každý si uvědomuje, že právě anatomie je oblastí řady atraktivních vědeckých témat a biomedicínského výzkumu.

 • Pomůže léčbě poruch příjmu potravy reforma psychiatrie?

  5036Proč počet lidí se závažnými poruchami příjmu potravy roste? Který gen je za anorexii odpovědný? Jakou roli při poruchách příjmu potravy hrají emoční centra v mozku? A pomůže psychiatrická reforma v léčbě těchto pacientek?

 • Křeslo pro Fausta s profesorem Ivanem Landorem

  5081V dalším cyklu besed s názvem Křeslo pro Fausta, který se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2017 v 17.00 hodin ve Fausťáku – Akademickém klubu 1. LF UK, bude hostem děkana 1. LF UK profesora Aleksiho Šeda přednosta Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

 • Křeslo pro Fausta s muzikologem Jiřím Tichotou

  5020Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 25. května 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda muzikolog a entomolog doktor Jiří Tichota.

 • Program Akademického klubu na červen 2017

  5007Zveme Vás k účasti na červnových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s profesorem Ivanem Landorem, který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 29. 6. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu fotografií s názvem Žijeme s Vámi. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Muzejní noc na Jedničce No. 3

  51761. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se letos již potřetí připojila k Pražské muzejní noci. V sobotu 10. 6. 2017 tak otevřela od 19.00 do 01.00 své dva běžně veřejnosti nepřístupné objekty – Anatomické muzeum v budově Anatomického ústavu 1. LF UK a Stomatologické muzeum v budově děkanátu 1. LF UK.

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - duben

  47851. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové dopoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 5. dubna od 14.15 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - 20. duben

  47861. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Vás zve na přednáškové odpoledne s předními světovými odborníky "Novinky v biomedicínském výzkumu". Přednáška se uskuteční ve středu 20. dubna od 12.45 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2).

 • 25. koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova

  4775Srdečně Vás zveme na 25. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“, pořádaný 1. lékařskou fakultou ve spolupráci s Pedagogickou fakultou. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (ul. Ke Karlovu, Praha 2).

 • Ve zdravé Praze zdravý zub

  4777Zveme Vás dne 18. dubna od 9.00 do 17. 00 na Palacké náměstí, kde se uskuteční studentská akce s názvem Ve zdravé Praze zdravý zub. Studenti zubního lékařství, ozbrojeni kartáčky a znalostmi, kráčí opět do ulic, aby pomohli vyvracet mýty a polopravdy o ústní hygieně.

 • Křeslo pro Fausta s Janem Vodňanským

  4756Na další besedě z cyklu Křeslo pro Fausta, která se uskuteční dne 30. března 2017 v Akademickém klubu 1. LF UK bude hostem děkana fakulty profesora Aleksiho Šeda spisovatel a herec Jan Vodňanský.

 • Setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského

  4751Srdečně Vás zveme na setkání ke 120. výročí narození profesora Ladislava Borovanského, které se uskuteční dne 30. 3. 2017 v 15.30 ve Velké posluchárně Anatomického ústavu. Na setkání je třeba se přihlásit na ondrej.nanka@lf1.cuni.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina

    4747It is our pleasure to announce the 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 22-23 April 2016 in Lodz, Poland. Please visit our website (www.jpm.umed.pl) and join our facebook event (https://www.facebook.com/events/1649225565382814/) for more information. The deadline for abstract submission is 27th of March.

 • Letní rekreace zaměstnanců UK 2017

  4721Dne 1. 2. 2017 jsme zahájili přihlašování zaměstnanců na letní rekreace ve Výcvikových střediscích UK (VS Albeř, VS Dobronice a VS Horní Poříčí). Tímto můžete využít jeden z benefitů určený zaměstnancům UK a jejich rodinným příslušníkům a strávit dovolenou v krásné přírodě jižních Čech.

   

 • Program Akademického klubu na únor 2017

  4677Zveme Vás k účasti na únorových akcích, které jsme pro Vás připravili v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě. Nenechte si ujít setkání s prof. MUDr. Petrem Broulíkem, DrSc., který bude hostem v Křesle pro Fausta dne 23. 2. 2017. Zároveň Vás zveme na výstavu Dagmar Hartmannové MŮJ SVĚT V OBRAZECH. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 • Uskutečnila se Zlatá promoce pro absolventy 1967

  4815V sobotu 22. dubna 2017 se uskutečnila v Karolinu Zlatá promoce pro absolventy 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství). Do talárů se oblékli pan profesor Mazánek, který provázel slovy celou ceremonii, paní profesorka Papežová, profesorka Nevšímalová, doc. Vrablík, doc. Kohoutová, MUDr. Piecha. Pana děkana zastoupila paní profesorka Dušková. Jsme velmi rádi, že se události a setkání zúčastnili nejenom absolventi, ale i jejich rodiny a všichni si tak mohli připomenout důležitý životní okamžik.

 • Švandovo divadlo v dubnu

  4771 Nabízíme Vám zvýhodněné vstupné do Švandova divadla na duben 2017.

 • 150. výročí narození prof. MUDr. Alfreda Kohna

  4498Zveme všechny zájemce o životní osudy prof. Kohna a jeho souputníků na přednáškové odpoledne, které se uskuteční 22. 2. v 15.30 hod. v Malé posluchárně Anatomického ústavu, U Nemocnice 3.

 • Kdo chybí víc než lékaři? Jejich učitelé

  4570Nedostatek lékařů je v Česku dlouhodobý problém. Podle České lékařské komory by mohlo pomoct, kdyby se navýšila kapacita lékařských fakult. To ale podle děkana 1. lékařské fakulty Aleksiho Šeda není tak jednoduché. Školám totiž chybí jak vyučující, tak peníze.

  Lidové noviny/4. 1. 2017

   

 • PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ

  4487UNIVERZITA KARLOVA si Vás dovoluje pozvat na setkání u kulatého stolu na téma PRAHA 1337: MÍSTO KDE BYL PROVEDEN PRVNÍ CÍSAŘSKÝ ŘEZ, KDY PŘEŽILA SOUČASNĚ MATKA I DÍTĚ, které se uskuteční v úterý 13. prosince 2016 v 17.00 hodin Vlastenecký sál, Karolinum, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36. Vstup volný!

 • V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků

  4499V pátek 6. ledna 2017 se uskutečnil již 129. reprezentační ples mediků v Paláci Žofín. Zatančit jste si mohli například při Orchestru Karla Vlacha, Dixielandu přátel 1. LF UK, dále vystoupil Roman Vojtek, Yo-Yo Band, Radka Fišarová a další. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se příští rok na jubilejní 130. ples mediků!

 • CENOU ARNOŠTA Z PARDUBIC BYLI OCENĚNI VYNIKAJÍCÍ VYUČUJÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ POČINY

  4466Čelní představitelé Univerzity Karlovy a akademické obce si dnes ve Velké aule Karolina slavnostně připomněli Mezinárodní den studentstva a Den boje za svobodu a demokracii. U této příležitosti byly poprvé předány Ceny Arnošta z Pardubic. Oceněni byli vynikající vyučující a vynikající počiny ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově.

 • Praha, místo kde byl proveden první císařský řez, kdy přežila současně matka i dítě?

  4477Císařský řez je v současné době nejčastější porodnickou operací sloužící k vybavení plodu. Jedná se pravděpodobně i o nejfrekventovanější abdominální operaci vůbec. V některých zemích pomocí císařského řezu přichází na svět každé čtvrté, nebo dokonce třetí dítě. Dnes rutinní chirurgický zákrok má ovšem svůj velmi dlouhý a poměrně dramatický vývoj, opředený mnohými mýty a pověstmi. Přečtěte si celý článek pana docenta Antonína Pařízka spolu s odkazem na citaci v The New Yourk Times!

 • Sobotní ALUMNI setkání ve znamení degustace, prohlídek a příjemné atmosféry

  4291V sobotu 10. září 2016 se v prostorách Muzea Policie ČR konalo již druhé setkání absolventů 1. lékařské fakulty UK. Příjemné odpoledne zahájil pan děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. a MUDr. Jana Mašková. Na programu byla prohlídka Kliniky adiktologie, kostela Ke Karlovu a promítání filmu NA SEVER OD SLUNCE. Zakončení se neslo ve znamení degustace francouzských vín a bohatého rautu s hudebním doprovodem. 

 • Kravata úspěch ve vědě nedělá

  3706Jeho životní krédo zní carpe diem – užívej dne. Má rád motorky a motorkářství, aktivně se věnuje izraelskému bojovému umění krav maga, kdysi dávno hrál na klavír a pořád se prý na něco těší. Jako vědec působil v několika tuzemských i zahraničních institucích a koncem dubna byl podruhé zvolen do funkce děkana 1. lékařské fakulty UK. Profesor Aleksi Šedo, lékař a biochemik, který se věnuje experimentální onkologii.

 • Vědecko-výzkumné centrum BIOCEV zahájilo provoz. Pracovat v něm bude až 600 vědců a studentů

  3693Unikátní vakcína pro léčbu infekčních onemocnění, historicky první zdokumentování vývoje zubu, které může pomoci v boji proti rakovině, nebo revoluční objev organismu bez mitochondrií neboli „buněčných elektráren“. I takové jsou aktuální výsledky vědeckých týmů z centra BIOCEV. Za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace byl dnes oficiálně zahájen jeho plný provoz.

 • Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

  63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 • Věda na UK: Petra Lišková a objev genu způsobující vadu oční rohovky

  63047Docentka Petra Lišková pracuje jako oční lékařka ve Všeobecné fakultní nemocnici a přednáší na 1. lékařské fakultě UK. Petra Lišková byla součástí týmu z Ústavu dědičných metabolických poruch, kterému se podařilo objevit nový gen způsobující těžkou vadu oční rohovky - zadní polymorfní dystrofii. Tým pracoval pod vedením doc. Ing. Stanislava Kmocha, CSc., doc. MUDr. Petry Liškové, MD, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., ve spolupráci s britským týmem z University College London. Objev, který vědci učinili, umožní mimo jiné mnohem jednodušší stanovení diagnózy tohoto onemocnění a v budoucnosti možná i jeho cílenou léčbu.

 • Nová mikina v prodeji!

  3696Přichystali jsme pro Vás v eshopu novou mikinu! Tentokrát jsme zvolili tmavší a praktičtější tmavě šedou barvu. Mikina je unisex a máme velikosti L, XL. Materiál je tvořen z 80% bavlny a 20% polyesteru. Objednávejte buď na eshopu ZDE nebo přímo v pokladně děkanátu!

 • Trénink na simulátorech je zásadní pro výuku lékařů

  2886Unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku studentů lékařství a příbuzných oborů slavnostně otevřela 6. dubna 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Pracoviště, jež 1. LF UK po roce pilotního provozu rozšířila do nynější podoby, je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Ročně jím projde více než 700 studentů fakulty.

 • Slavnostní otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování

  1572Za účasti významných hostů bylo na naší fakultě 9. února 2016 slavnostně otevřeno Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které bude sloužit k výzkumu malých laboratorních zvířat. Novému centru požehnal a popřál úspěchy jeden z nejvzácnějších hostů pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Pozvání děkana prof. Šeda přijali rovněž rektor UK profesor Tomáš Zima, náměstek ministryně školství prof. Stanislav Štech a mnoho dalších hostů nejen z akademické obce.

 • Na Novoměstské radnici se uskutečnilo první slavnostní setkání absolventů 1. LF UK

  1086Na Novoměstské radnici se v sobotu 23. ledna 2016 uskutečnilo první setkání absolventů 1. LF UK. Před touto slavnostní událostí měli naši Alumni možnost navštívit hned několik budov (Stomatologické muzeum, Anatomický ústav a Purkyňův ústav), kde mohli zavzpomínat na svá studentská léta. Atmosféra byla nezapomenutelná! Již nyní se opět těšíme na další shledání.