Nízkomolekulární látky vyvinuté v centru BIOCEV vykazují dvojí protinádorový účinek

Tým 1. LF UK v centru BIOCEV vyvinul a vyzkoušel nízkomolekulární látky s dvojím protinádorovým účinkem. Jedná se o polyaromatické sloučeniny specifického designu a formulace, které působí antiproliferačně a mají migrastatický efekt. Interagují s receptory pro interleukin 6, tedy protein, který hraje významnou roli v nádorovém bujení, a zároveň negativně ovlivňují fungování mitochondrií. V modelu dokážou omezovat invazi nádorových buněk. Výsledky již autoři výzkumu publikovali v odborných časopisech. V současné době probíhá testování na zvířecích modelech, jehož výsledky by měly být známy v první polovině letošního roku.

10200  

Jak vysvětlují dr. Milan Jakubek z centra BIOCEV 1. LF UK a prof. Karel Smetana z Anatomického ústavu 1. LF UK, interleukin 6 (IL-6) má v lidském organismu několik funkcí a hraje důležitou roli v imunitním systému. Svým prozánětlivým účinkem může ale podporovat nádorové bujení. „Signální protein IL-6 se váže na buněčné receptory, kde spouští zánětlivou reakci organismu. Za normálních okolností jde o důležitý imunitní mechanismus. Pokud však dojde k jeho deregulaci, může to vést k chronickému zánětu, se kterým nádorové onemocnění úzce souvisí,“ podotýká prof. Smetana a dodává, že spojitost mezi zánětem a rakovinou se již dříve prokázala téměř u všech typů nádorů.

Polyaromatické sloučeniny a jejich formulace vyvinuté dr. Jakubkem v laboratoři BIOCEV při 1. LF UK by mohly sloužit jako základ pro vývoj nového léku, který by dokázal inhibovat signalizaci IL-6. Sloučeniny byly testovány v laboratořích prof. Aleksiho Šeda (Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK), prof. Karla Smetany (Anatomický ústav 1. LF UK), na Klinice pediatrie a dědičných metabolických poruch 1. LF UK a v Ústavu molekulární genetiky AVČR. „Laboratorně se potvrdilo, že námi vyvinuté látky mají potenciál interakce s receptorem pro IL-6, přibližuje Milan Jakubek. Tyto výsledky byly publikovány v časopise Pharmaceutics.

Migrastatický potenciál

Kromě toho se také prokázalo, že deriváty těchto látek mohou zamezit proliferaci a migraci nádorových buněk. Jejich migrastatický potenciál nastiňuje prof. Michal Masařík, jeden z hlavních autorů studie na toto téma, která vyšla v časopise Biomedicine & Pharmacotherapy a na které participovala také Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta UK (prof. Jan Brábek) a Biotechnologický ústav AV ČR (prof. Jiří Neužil). „Ukázalo se, že tyto nízkomolekulární látky omezují respiraci mitochondrií, které jsou zásadní pro energetický metabolismus buněk, a v důsledku tak eliminují schopnost nádorových buněk migrovat. To je zásadní pro zamezení vzniku metastáz,“ vysvětluje prof. Masařík.

Ani tím se podle vědců možnosti využití těchto látek nevyčerpávají. Vyvinuté polyaromatické sloučeniny totiž patří potenciálně mezi teranostika, tedy látky, které mohou sloužit zároveň k terapii i diagnostice. Díky svým fotofyzikálním vlastnostem, stabilitě a viditelnosti, je lze dobře využít k i v rámci diagnostických metod, například při fluorescenčním zobrazení zmíněných mitochondrií.

Technologická optimalizace

Dosud se účinky zkoumaných polyaromatických sloučenin podařilo laboratorně ověřit v podmínkách tkáňových kultur. Nyní vědci z centra BIOCEV 1. LF UK zjišťují, nakolik jsou efektivní ve zvířecích modelech. Ve srovnání s jinými léky nebo protilátkami by také výrobní cena kýženého léku mohla být relativně nízká. „Vývoj těchto nízkomolekulárních látek nebyl jednoduchý, věnujeme se jim už mnoho let. Ale optimalizovali jsme technologický postup jejich přípravy a výroby včetně formulace, takže ani náklady na budoucí výrobu by neměly být vysoké,“ doplňuje Milan Jakubek s tím, že zatím jsou s kolegy na začátku nadějného výzkumu, který bude dále pokračovat v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny.

mal