U Apolináře se na výuce podílí všichni zdravotníci

10073České republice má Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN výjimečné postavení pracoviště, které se ve vysoké kvalitě věnuje všem hlavním oblastem oboru, je centrem postgraduálního vzdělávání a vědeckým centrem. Na klinice působí několik špičkových týmů, které významně přispěly k rozvoji oboru v mezinárodním měřítku. Navazujeme na bohatou historii ikonické neogotické budovy architekta Hlávky, která byla otevřena jako první porodnice v Čechách v roce 1875. V klinickém výzkumu se stále více zaměřujeme na prospektivní studie, a to zejména na projekty autorské. Snažíme se být pracovištěm, které umí reagovat na nové trendy v medicíně, je vnímavé a vstřícné k potřebám a přáním pacientek a maximálně využívá zázemí VFN a 1. LF UK. 

Porod jako přirozený proces a riziková těhotenství 
Porodnická část kliniky zajišťuje nejvyšší stupeň perinatologické péče. Nejvýznamnější náplň oboru představuje péče o taková těhotenství, která jsou reálně ohrožena porodem extrémně nezralých dětí nebo kde je přímo ohrožen život matky. Velký objem činnosti porodnice však představuje péče o těhotné s nízkým rizikem komplikací. Respektujeme, že porod a následné období představují přirozené procesy a snažíme se tyto principy v péči o rodičky stále více uplatňovat. Ve výzkumných projektech se zaměřujeme především prevenci předčasného porodu a preeklampsie.

Celé spektrum oboru gynekologie

Gynekologická část kliniky pokrývá celé spektrum péče v oboru od konzervativní gynekologie, onkogynekologie, urogynekologie, minimálně invazivní gynekologie, gynekologické endokrinologie, dětské gynekologie až po reprodukční medicínu. V jednotlivých nástavbových oborech navíc zajišťuje nejvyšší stupeň postgraduální výuky. Onkogynekologické centrum poskytuje komplexní diagnostickou i léčebnou péči včetně radikální chirurgie, chemoterapie a cílené léčby pacientek se zhoubnými nádory pohlavních orgánů a operační léčby pacientek s onemocněním prsů. Urogynekologická skupina se kromě léčby inkontinence moči a rekonstrukční chirurgie pánevního dna věnuje také léčbě chronických pánevních bolestí. Oddělení minimálně invazivní a reprodukční gynekologie centralizuje pacientky se závažnými endokrinopatiemi, těžkými formami endometriózy, s děložními myomy a adenomyózou.

Přední evropské pracoviště v neonatologii

Neonatologické oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče poskytuje nejvyšší stupeň péče o novorozence, a to v plném rozsahu vyjma chirurgické korekce závažných vrozených vývojových vad. Tradičně pečuje o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti. V roce 2015 pracoviště rozšířilo aktivní přístup k těhotenství a nezralým novorozencům od 22. týdně těhotenství. Ukazateli kvality péče se klinika řadí mezi špičková evropská pracoviště. Velký důraz je kladen na včasný a pevný kontakt matky s dítětem, jehož integrální součástí je podpora kojení a výživy mateřským mlékem všech skupin novorozenců.

Studenti jsou kolegové

Na výuce se podílí všichni zdravotničtí pracovníci kliniky. Tak je nastavena i atmosféra na pracovišti – studenti jsou kolegové. Během covidové doby se nám povedlo efektivně využít online technologie a nejen „přežít“ covid, ale i využít příležitost a vytvořit hybridní prvky dále použitelné ve výuce. Na klinice probíhá i bakalářské studium oboru porodní asistence pro více než 60 studentek, samozřejmostí je i výuka neonatologie v rámci oboru pediatrie. 

Klinika je významným centrem postgraduálního vzdělávání, je jediným pracovištěm v ČR, které je držitelem čtyř mezinárodních akreditací pro postgraduální vzdělávání v základním oboru gynekologie a porodnictví (EBCOG), onkogynekologie (ESGO), urogynekologie (EUGA) a perinatologie (EAPM), ročně se zde vzdělává v několika typech kurzů a stáží okolo 100 lékařů. Klinika je vyhledávaným školicím centrem i pro zahraniční kolegy, v onkogynekologii zde od roku 2010 prošlo pobyty „international fellowship“ 163 lékařů z 34 zemí světa.


Klinika v číslech (údaje z let 2020 a 2021)

• 93 lékařů gynekologie a porodnictví
• 41 lékařů neonatologie
• 243 sester a porodních asistentek
• 173 lůžek, z toho 19 lůžek JIP
• 7 operačních gynekologických a 2 operační porodnické sály
• 4143 porodů
• 4263 dětí z toho 60 v kategorii 500–999 g
• 4871 operačních výkonů

David Cibula, Jaroslava Sýkorová, Michal Koucký, Jiří Sláma,
Richard Plavka, Kamil Švabík, Andrej Černý,
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

10074

10075