Zvládnete anastomózu na milimetrové cévě?

Na přelomu listopadu a prosince loňského roku poprvé proběhl nový povinně volitelný předmět Víkendový kurz rekonstrukční a experimentální mikrochirurgie, který je určen pro mediky 5. a 6. ročníků všech fakult UK. Pod záštitou přednosty CAPI RNDr. Luďka Šefce se tak ve zdejší moderní „cutting edge“ laboratoři sešlo 5 studentů, kteří během 3 dnů plnili úlohy pod mikroskopem s jediným cílem – a sice zhotovit in vivo mikrovaskulární anastomózu na cévě o průměru 1 milimetru a menším.

8410

V páteční podvečer se studenti naučili mikrochirurgickou suturu za užití modelu cévy. V sobotu pak pokračovali v sutuře mikrovaskulárních anastomóz tepen a žil na kuřecím stehně a v neděli kurz završili mikrovaskulární anastomózou in vivo na animálním modelu. Někteří si dokonce vyzkoušeli preparaci perforátorových laloků. Součástí praktického kurzu byl také teoretický seminář o mikrochirurgické rekonstrukci prsu vedený doc. Ondřejem Měšťákem z naší Kliniky plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce. 

Medici si vedli skvěle a úspěšně ušili patentní anastomózy na karotidě a femorální arterii potkana. Pro představu, cévy o průměru milimetru a menší u člověka zásobují například prsty ruky, pracuje se s nimi při replantacích a jsou výzvou i pro zkušeného mikrochirurga. Úspěch studentů mj. vypovídá o schopnostech současné generace, která – zdá se –, není méně zručnější, než tomu bylo dříve.


Pro budoucnost plastické chirurgie 

Kurz pro studenty představuje možnost si již během studia vyzkoušet mikrovaskulární anastomózu a získat základní přehled o náplni jedné z nejprogresivnějších disciplín plastické chirurgie. Ať už se jedná o volné tkáňové přenosy, mikrochirurgii lymfedému, transplantace či chirurgii periferních nervů, pokrok je rychlý – a my bychom ho měli sledovat nejen v experimentu, ale i v klinice. 

Zejména v mikrochirurgii lymfedému, jejímuž výzkumu se v naší laboratoři věnujeme, existují velké rezervy v dostupnosti pokročilé péče, které si jistě zasluhují naši pozornost. Budeme se těšit na spoustu povedených anastomóz i v dalším semestru! :)


Za kolektiv kurzu MUDr. Filip Jonáš, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2. ročník doktorského studia Experimentální chirurgie, Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce


8411