Jak probíhá výuka klinické logopedie na 1. LF UK

Zdravotnický nelékařský obor klinická logopedie zabezpečuje v oblasti zdravotní péče diagnostiku, terapii a prevenci poruch řečové komunikace a s komunikací spjatých poruch kognitivních a motorických orofaciálních funkcí.


Na 1. LF UK se v současnosti vzdělávají kliničtí logopedi v akreditovaném kvalifikačním kurzu (AKK) Logoped ve zdravotnictví. Program má fakulta akreditovaný od roku 2020. Jeho provedení je v souladu se současným zněním Zákona č. 96/2004 Sb., dle kterého se odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Logoped ve zdravotnictví. Na tuto způsobilost navazuje tříleté specializační studium oboru klinická logopedie, kde po složení atestační zkoušky v oboru a pěti letech klinické praxe je tzv. registrovaný klinický logoped odborníkem, pracujícím bez odborného dohledu, obdobně jako registrovaný klinický psycholog.

8595 

Široký lektorský tým 

AKK Logoped ve zdravotnictví je dvousemestrálním programem, zahrnujícím 80 hodin výuky v 10 výukových blocích, 40 hodin odborné stáže na akreditovaném pracovišti v oboru klinická logopedie, foniatrie a audiologie, kterým je Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN. Studenti programu v jeho průběhu realizují praxi v klinické logopedii v rozsahu 180 hodin na dalších pracovištích, vedených plně kvalifikovanými klinickými logopedy. Na výuce se podílí široký tým lektorů z Foniatrické kliniky, Ústavu veřejného zdravotnictví a práva 1. LF UK a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN. Foniatrické a logopedické výukové moduly se zaměřují na současné technické a farmakologické postupy v léčbě poruch komunikace a sluchu, problematiku činnosti klinického logopeda v mezioborovém zdravotnickém týmu a organizaci a vedení rehabilitačního procesu v klinické logopedii a foniatrii.

  8594

Zájem o studium stále roste 

Další významnou součástí je organizace týdenních stáží na ambulantních a lůžkových pracovištích Foniatrické kliniky, v rámci jejich diagnostické a terapeutické činnosti, zahrnující individuální i skupinové formy programů s osobami s poruchami řečové komunikace. Současným úkolem, souvisejícím s epidemiologickou situací, je přesun přednáškové činnosti na distanční výuku, který se díky kooperaci s pedagogy Ústavu veřejného zdravotnictví a práva a Foniatrické kliniky daří na 100 % zvládnout, se zachováním kvality a rozsahu výuky. Počet zájemců o vstup do programu již v současnosti vysoce převyšuje současnou kapacitu 20 míst v ročníku, plně tak odpovídá zájmu o studium tohoto oboru a bude mít bezpochyby zvyšující se tendenci. 

V současnosti je připravován k akreditaci 1. LF UK také dlouhodobý třísemestrální certifikovaný kurz (CK) Poradenský a psychoterapeutický přístup v praxi klinického logopeda, prakticky zaměřený program specifických poradenských a terapeutických dovedností a poznatků pro praxi klinických logopedů. Absolvováním CK získává klinický logoped zvláštní odbornou způsobilost v této oblasti, kurz je určen pro logopedy ve zdravotnictví v průběhu specializačního vzdělávání i pro atestované klinické logopedy. 


Karel Neubauer 

Odborný garant kurzů AKK a CK, Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN