Superkonziliární chirurgické pracoviště disponuje 140 lůžky

9884 
I. chirurgická klinika – klinika břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN je v současné době největším českým chirurgickým pracovištěm s největším počtem výkonů a největším počtem ambulantních ošetření. S výjimkou kardiochirurgie, neurochirurgie, transplantologie a složitějších urologických a cévních výkonů vykonává chirurgii ve zbylém rozsahu.

Klinika je považována za superkonziliární české pracoviště (denně zde probíhá 5–10 konzilií a porad) a bezprostředně spolupracuje či je výukově navázána na řadu pražských a mimopražských zařízení. Z pracovišť, se kterými je klinika v úzké vazbě, uveďme především chirurgické kliniky v Heidelbergu, v Mainzu, v Řezně, v Zurichu, Basileji, Lübecku a Washingtonu, Tel Avivu. Klinika spolupracuje také s řadou pracovišť v Itálii a Španělsku.
Díky tradici i mezinárodní spolupráci na klinice vznikla a vzniká celá řada učebnic pro pregraduální, ale především postgraduální vzdělávání. Knihy zaujímají dominantní podíl v české chirurgické literatuře a opakovaně získávají prestižní ceny. Na klinice byla ve spolupráci s předními zahraničními pracovišti reanimována vysoce prestižní Albertova sbírka. 

Multidisciplinární a mezinárodní spolupráce
Hlavními léčebnými směry v léčebně-preventivní činnosti je onkologická chirurgie a traumatologie. Onkologická chirurgie zahrnuje screening, diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci celého spektra nádorů trávicího traktu, plic a mediastina, dutiny břišní, retroperitonea, pánve a karcinomu prsu. Péče o onkologické pacienty probíhá v rámci multidisciplinární spolupráce s kooperujícími pracovišti ve VFN. Klinika je objemově největším centrem pro chirurgii jater, slinivky břišní, střeva a melanomu. Spolu s Ortopedickou klinikou 1. LF UK a FN Bulovka a Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN vytvořila klinika velké sarkomové centrum; ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou – klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN pak vytvořila Centrum onkovaskulární chirurgie.
Významná je spolupráce v léčbě pokročilých nádorů v oblasti pánve s Urologickou klinikou 1. LF UK a VFN a Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN. Traumatologie tu zahrnuje specializované výkony i celý pohybový aparát.
Unikátní je zapojení do mezinárodních aktivit, ke kterým patří Medevac a účast na zdravotnických misích spolu s výchovou zahraničních lékařů na klinice a vývojem nových operačních technologií.
Samozřejmě, že krom těchto hlavních směrů řeší klinika denně kvantum akutních stavů, ale i dalších, benigních diagnóz včetně ortopedických.
Technické vybavení kliniky odpovídá aktuálním požadavkům moderní medicíny včetně 3D techniky. Robotická chirurgie je na pořadu dne.
Mimo vlastního pracoviště s kapacitou téměř 140 lůžek, rozsáhlého oddělení JIP, osmi operačních sálů a komplexu zrekonstruovaných ambulancí působí klinika konziliárně pro celou VFN a na výše uvedených pracovištích i operuje. Místem dalšího působení je oddělení na Fakultní poliklinice se specializovanými poradnami, které zahrnují celou chirurgickou problematiku (koloproktologie, mammární poradna, poradna hojení ran, poradna obezitologie, endokrinologie, ortopedie, poradna plastické chirurgie, poradna hrudní a plicní). Jsou zde prováděny i menší chirurgické výkony.

Výuka
Klinika zajišťuje pregraduální studium chirurgie pro 3., 4. a 6. ročník. Ročně vzděláváme celkem cca 1 400 studentů, včetně jejich zkoušení. Pregraduální výuka probíhá nejen na půdě kliniky, ale i v Centru simulační medicíny či dalších dohodnutých pracovištích. Zajišťujeme pobyty v rámci programu Erasmus.
Postgraduální studium zajišťujeme především výukou kmene a před specializační atestací v oboru chirurgie a traumatologie, zajišťujeme též zkoušky. Klinika pořádá postgraduální magisterské studium v oboru experimentální chirurgie – sídlí zde i vedení tohoto studia. Podílíme se na vedení programu Cooperatio. Klinika je organizátorem kongresu Pražské chirurgické dny, dále spoluorganizátorem akcí německé lékařské společnosti nebo tradičních akcí ČLS JEP. Garantujeme akreditované kurzy stomických sester, hojení ran a jako jedno z mála pracovišť i moderní osteosyntézy.

Především na léčebné péči a tvorbě monografií se podílejí hostující profesoři H. Lang, M. W. Büchler, prof. H. J. Schlitt, prim. P. Klobušický a prof. M. Fried, prof. K. Peleg, prof. Z. Klézl, prof. M. Braun.

Klinika v číslech
• 58 lékařů
• 63 sester a dalších nelékařských zdravotníků
• 132 lůžek celkem
• 18 lůžek JIP
• 8 + 2 operačních sálů
• 1700 konzilií za rok
• 200 konziliárních operací na jiných pracovištích za rok
• 10 000 výkonů za rok
• 90 000 ambulantních pacientů za rok
• 12 700 ošetření při lékařských pohotovostních službách 
• 4,5 dne – průměrná doba hospitalizace

red, foto: archiv Zdeňka Kršky