Představujeme vědeckou skupinu prof. Jany Duškové

Výzkumná skupina prof. Jany Duškové působí na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí. Její součástí je Laboratoř pro ústní biologii a Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN. Činnost týmu je úzce provázána s výzkumnými skupinami ostatních stomatologických klinik v ČR, dále Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Fakulty strojní čVUT, Mikrobiologického ústavu AV ČR, Endokrinologického ústavu a dalšími. Ve skupině působí seniorští i juniorští vědečtí pracovníci, ale také studenti naší fakulty.

 

Mezi základní členy patří Ing. Vlasta Fialová, RNDr. Pavel Bradna, Ing. Radka Vrbová, MUDr. Lucie Himmlová, RNDr. Štěpán Podzimek, Mgr. Taťjana Janatová, MUDr. Adéla Roubíčková, MUDr. Děvana Houšová a doktorandi MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, MDDr. Markéta Janovská, MDDr. Antonín Tichý a MUDr. Jana Vašáková.

 

Zaměření

Tradičním zaměřením Laboratoře pro ústní biologii je výzkum intolerance dentálních materiálů a diagnostikování přecitlivělosti na tyto materiály a také materiály pro ortopedické nebo kardiovaskulární implantáty s využitím testu MELISA. Na základě výsledků testu lze pacientovi doporučit optimální typ materiálu náhrady. V současnosti se laboratoř zaměřuje i na testování přecitlivělosti na nekovové materiály, především na dentální kompozitní materiály, adhezivní systémy a kostní cementy používané v ortopedii. Dále se zabývá výzkumem mikrobiálního osídlení dutiny ústní, a to především v průběhu léčby pacientů s agresivní parodontitidou.
88981

Akreditovaná Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN je vybavena na zkoušky fyzikálně-mechanických vlastností dentálních materiálů a adhezivních systémů podle mezinárodních ISO norem, převzatých do evropského a českého systému technických norem. Kromě akreditovaných zkoušek jsou v rámci výzkumných projektů, grantů, či magisterského a doktorandského studia prováděny i další neakreditované zkoušky a výzkumné činnosti. Ve spolupráci s prof. Danielou Pelclovou z Kliniky pracovního lékařství probíhá studie zaměřená na vliv nanočástic uvolňovaných při dokončování sanace chrupu kompozitními materiály. Spolu s Endokrinologickým ústavem je sledován vliv podmínek polymerace fotokompozitních materiálů na uvolňování bisfenolu-A a jeho analogů, které napodobují účinky estrogenu a působí jako hormonální disruptory. Rovněž jsou ve spolupráci se Stomatologickou klinikou LF UK a FN Hradec Králové stanovovány hladiny stresových hormonů při stomatologickém ošetření dětských obtížně ošetřitelných pacientů. V posledních letech je velmi žádána příprava histologických preparátů kostních tkání s nově vyvíjenými biomateriály. Inovativním přínosem významně rozšiřujícím experimentální možnosti laboratoří je přístroj micro-CT SkyScan 1272, díky kterému lze nedestruktivně charakterizovat uspořádání prostorové struktury (2D/3D) zkoumaných vzorků.

 

Granty, projekty

Pracovníci výzkumné skupiny prof. Duškové se podílejí na řešení projektu PROGRES Q29 Onemocnění orofaciálního systému – výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce. V současnosti řeší dva granty AZV ČR, a to Využití metod paralelního sekvenování pro monitorování dynamiky orálního mikrobiomu v průběhu rozvoje a terapie onemocnění parodontu a Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkem.

 

Pokud máte zájem o více informací, pište na: stepan.podzimek@lf1.cuni.cz

Foto: archiv Stomatologické kliniky