Do jakých oborů míří naši absolventi?

V uplynulém kalendářním roce jsme čerstvým absolventům všeobecného lékařství mj. položili otázku, jakému oboru se hodlají věnovat po ukončení studia na 1. LF UK. V anonymní anketě na ní odpovědělo 262 z nich. A kam byste zamířili vy? :) 

 

8381

Dohromady 277 nyní již bývalých studentů všeobecného lékařství naší fakulty vyplnilo v uplynulém akademickém roce anonymní anketu, která se týkala jejich průběhu studia a budoucích profesních kroků (ne všichni ovšem odpověděli na vše). Přinášíme výběr toho, co jsme se o absolventech dozvěděli.

• Bezmála tři čtvrtiny respondentů tvořily ženy (72,9 %). 

• Více než třetina absolventů (35,9 %) pocházela z Čech, zhruba pětina z Prahy, necelých 16 % z Moravy a Slezska a takřka čtvrtina ze Slovenska (23,2 %). 

• Středoškolského vzdělání na státním čtyř­ či víceletém gymnáziu dosáhlo 92 % dotazovaných, přičemž více než dvě třetiny maturovaly s vyznamenáním, a to alespoň z jednoho profilového předmětu (68,8 %). 

• Necelých 43 % absolventů bylo přijato i na jiné lékařské fakulty, přesto si vybrali Jedničku, naopak asi třetina se dostala pouze na 1. LF UK. Na základě standardně vykonaného přijímacího řízení bylo přijato 69,3 % respondentů. 

• Po ukončení studia mělo 45,2 % dotazovaných v plánu pracovat v Praze, přes 37 % v ostatních částech ČR, necelá 3 % na Slovensku, 9 % v Německu, 2 % ve Švýcarsku a zbytek v jiných evropských zemích, USA nebo jinde mimo EU. Svou úroveň angličtiny označilo jako velmi dobrou 62 % respondentů, takřka polovina z nich měla mezinárodní certifikát. 

• Více než 82 % absolventů směřovalo po ukončení studia do klinické praxe, 10,1 % se chtělo věnovat klinice i doktorskému studiu současně, mimo zdravotnictví mířilo 1,4 % respondentů. Alespoň jeden pracovní pohovor absolvovalo 70 %. 

• Motivací pro volbu budoucího zaměstnání byl převážně zájem o obor (71,8 %), prestiž daného pracoviště uvedlo 20,9 %, osobní důvody (rodina, místo bydliště atp.) 20,5 % a finanční ohodnocení necelých 7 % absolventů. 

• Svůj budoucí obor si téměř 47 % vybralo již dlouho před ukončením studia, v posledním ročníku se rozhodovalo 45,5 % absolventů, 1,4 % vybírala cíleně podle pracovního místa a 6,5 % zatím nemělo jasno. Více než třetina měla delší dobu dopředu dohodnuto pracovní místo na konkrétním pracovišti. 

• Zhruba 60 % absolventů neabsolvovalo žádnou zahraniční stáži, asi pětina navštívila alespoň jednu zemi a další pětina byla na dvou či více stážích. 

• Ve volném čase během studia docházela skoro polovina respondentů na některé klinické pracoviště, 13 % pracovalo na Anatomickém ústavu jako lektor nebo demonstrátor a 15,2 % navštěvovalo jiný teoretický ústav. 

• Studium na 1. LF UK ukončilo v řádném termínu 62,5 % dotazovaných, 20,6 % pak studovalo déle kvůli opakování předmětu, 10,8 % kvůli zahraniční stáži a 6,1 % z jiných důvodů. Téměř pětina respondentů konstatovala, že kdyby se rozhodovala znovu, vybrala by si jiný obor. Z těch, co by opakovaně volili medicínu, by se více než 61 % opět přihlásilo na Jedničku.

jat