Centrum lékařských simulací 1. LF UK

Využití simulátorů při pre- i postgraduální přípravě lékařů se v současnosti stalo standardem na všech renomovaných univerzitách, protože již od 1. ročníků studia umožňuje dokonalé propojení výuky praktických dovedností a teoretických znalostí na předem připravených klinických příkladech. Proto i 1. lékařská fakulta UK vybudovala unikátní Centrum lékařských simulací (SIM centrum), které je umístěno v budově Fyziologického ústavu na Albertově a jenž patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím svého druhu v České republice.

Roli pacientů v SIM centru plní 4 sofistikované figuríny řízené počítačem (pacientské simulátory), které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. K simulátorům lze připojit různé diagnostické i lékařské přístroje, pomocí nichž lze provádět léčebné zákroky a monitorovat, jak na ně figuríny reagují. Pro nácvik jednotlivých praktických dovedností mají studenti k dispozici mnoho specializovaných trenažérů a modelů – např. pro zajištění dýchacích cest, zavedení centrálního žilního katetru, odběr žilní i tepenné krve, ultrazvukem řízenou katetrizaci, intraoseální přístup, hrudní punkce a drenáž, lumbální punkce a další.

Výuka ve specializovaných učebnách simulačního centra, které věrně napodobují např. akutní příjem, běžný centrální příjem, jednotku intenzivní péče či standardní nemocniční oddělení, vede k lepší připravenosti absolventů studia lékařství na běžnou klinickou praxi.