Studie v časopise Addiction zmapovala spotřebu alkoholu během covidu

V prestižním adiktologickém časopise Addiction vyšel v červnu článek, na kterém se významnou měrou podílela Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN. 

Spoluautory jsou PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc., a Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D. Článek vychází z dotazníkového výzkumu s bezmála 32 tisíci respondentů (1500 v ČR) ve 21 zemích Evropy, který probíhal od 24. dubna do 22. července loňského roku. Cílem bylo zjistit, nakolik se změnila konzumace alkoholu během prvních měsíců pandemie. Výzkumníci se ptali mimo jiné na změny ve frekvenci konzumaci, výskytu epizod těžkého nárazového pití (binge drinking) a celkové spotřebě alkoholu. 

Výzkum ukázal, že spotřeba alkoholu během prvních měsíců pandemie skoro ve všech zemích Evropy včetně České republiky v průměru mírně klesla. Výjimkou bylo Irsko a Spojené království Velké Británie, kde konzumace zůstala stejná, respektive došlo k jejímu zvýšení. Spotřebu na jedné straně negativně ovlivňoval zvýšený stres, na druhé straně však ubylo příležitostí ke konzumaci a snížila se i dostupnost alkoholu. 

Celkový pokles byl dán především nižším výskytem nárazového pití velkých dávek alkoholu, ke kterému typicky dochází v hospodách a barech – v době pandemie zavřených. „Lidé pili doma třeba častěji, ale menší množství, což vedlo v průměru k mírnému poklesu. U malé skupiny konzumentů, kteří už před pandemií pili rizikově, se spotřeba alkoholu zvýšila a někteří z nich už museli vyhledat odbornou pomoc,“ upozorňuje spoluautor studie Miroslav Barták s tím, že tomuto tématu by se měly věnovat další studie. 

mal

8752