Inaugurace nového děkana 1. LF UK

DOCENT MARTIN VOKURKA BYL JMENOVÁN DĚKANEM

Dne 30. 9. 2020 se konala inaugurace děkana 1. lékařské fakulty doc. MUDr. Martina Vokurky, CSc. Do úřadu nového děkana jmenoval rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

  8510

 

Slavnostní akt veřejného uvedení do funkce děkana byl kvůli protiepidemickým opatřením přesunut z historické budovy Karolina do Velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK a proběhl v úzkém kruhu členů kolegia děkana.

„V tuto chvíli musíme čelit mimořádné situaci dané epidemií, což vyjadřuje i naše poněkud netradiční uspořádání – sedíme v naší zasedací místnosti, v omezeném počtu a v civilu, místo abychom důstojně kráčeli za velebných zvuků varhan v Karolinu. To však není podstatné, záleží na tom, jak se nyní vypořádáme s danou situací, jak ji uchopíme jako výzvu k dalšímu rozvoji. Především jak kvalitní výuku udržíme, jak dobře ji budeme organizovat, jak si budeme navzájem naslouchat. Jak budeme vědecky pracovat a vzdělávat sami sebe. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří,“ uvedl ve svém inauguračním projevu docent Vokurka.

 

8511

Nový děkan také připomněl úsilí, s jakým od jarních měsíců letošního roku učitelé i studenti fakultě i společnosti svou činností v pedagogické i klinické oblasti pomáhají. „V posledních týdnech dosavadní i noví kolegové ve vedení fakulty a všichni učitelé i studenti napřeli obdivuhodnou snahu do příprav zahájení nového akademického roku, a to v podmínkách nejistých a stále se měnících,“ ocenil práci členů akademické obce doc. Vokurka a poděkoval také příchozím členům kolegia a alespoň na dálku i těm, kteří se chystali přijít na inauguraci do Karolina. „Cítím ve vás všech velkou oporu, nejen pro odbornost a pracovní nasazení, ale také pro vaši lidskost jak v obecném smyslu, tak pro lidskost v její široké škále včetně nadšení a třeba i humoru. Máme důvod k optimismu, který pramení z našeho odhodlání a naší energie. A já pak vám slibuji, že budu pracovat s plným nasazením a budu dbát i na to, aby se fakulta rozvíjela a byla pro nás místem špičkového vzdělávání, bádání i slušných a přátelských vztahů,“ dodal nový děkan 1. LF UK.

Děkan doc. Vokurka složil děkanský slib, v němž se zavázal, že bude vždy dbát o blaho a dobré jméno fakulty a při rozhodování o budoucnosti fakulty bude mít vždy na zřeteli zájmy studentů, pracovníků fakulty a rozvoj lékařského poznání.