Jediná a multioborová

Změna názvu původní Kliniky dětského a dorostového lékařství na Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu odráží skutečnost, že toto pracoviště 1. LF UK a VFN zajišťuje kromě klasické pediatrické péče jako jediné v České republice také plně specializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie dědičných poruch metabolismu (DPM). Zejména právě na DPM, vzácná onemocnění a dětská revmatologická onemocnění se zaměřují také vědečtí pracovníci kliniky.

9383 

Klinická činnost 

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN (KPDPM) zajišťuje pediatrickou péči a plně specializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie dědičných poruch metabolismu (DPM) pro všechny věkové kategorie. Provádí celopopulační novorozenecký screening DPM pro dvě třetiny regionů.

Poskytuje vysoce kvalifikovanou diagnostickou a léčebně- -preventivní péči pro děti ze spádové oblasti a ve vybraných oborech také vysoce specializovanou pediatrickou péči pro děti a mladistvé ze všech regionů ČR. Především se jedná o tyto oblasti: resuscitační péče, DPM, dětská revmatologie, gastroenterologie, pneumologie a péče o rizikové novorozence. 

KPDPM má tři lůžkové stanice, denní stacionář, všeobecnou ambulanci, ambulanci metabolického centra a dětskou polikliniku s odbornými ordinacemi, navíc zajišťuje i lékařskou pohotovostní službu. Součástí kliniky je i multidisciplinární tým Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží a Centrum provázení, které podporuje rodiny dětí se závažnou diagnózou ode dne jejího sdělení. 

Klinika zajišťuje transport patologických novorozenců vyžadujících intenzivní péči z regionů celého Středočeského kraje. Kromě konvenčních i nekonvenčních způsobů ventilace, řízené hypotermie a hemoeliminačních metod je KPDPM jediným pediatrickým pracovištěm v ČR, které organizuje a provádí léčbu pomocí extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). KPDPM se podílí s Urologickou klinikou 1. LF a VFN na diagnostice a terapii dětí s vrozenými uropatiemi. Klinika dále úzce spolupracuje s Oční klinikou 1. LF UK a VFN na celé řadě výzkumných projektů v oblasti vzácných onemocnění. Pacienti Kliniky popáleninové medicíny FNKV, kteří vyžadují podporu základních životních funkcí, jsou hospitalizováni na KPDPM. 

V oblasti vzácných onemocnění se klinika zapojila do mezinárodních evropských sítí vysoce specializované péče (European Reference Networks, ERN) a je součástí sítě MetabERN, ERN-RITA a ERN-EYE. 


Věda a výzkum 

Výzkum v KPDPM je zaměřen především na oblasti vzácných onemocnění, DPM a revmatologických onemocnění v dětském věku, klinika je součástí Národního centra lékařské genomiky. Laboratoře kliniky představují významnou technologickou a intelektuální platformu s přesahem do dalších medicínských oborů. Vědecká expertíza KPDPM integruje molekulární, biochemické a buněčně a tkáňově biologické aspekty s klinickými aspekty studovaných onemocnění. Pracovníci kliniky objevili nebo významně přispěli k objevům řady nových chorob na klinické, biochemické i molekulární úrovni, vedle toho se také podílí na vývoji a testování nových diagnostických a terapeutických postupů. 


Výuka 

KPDPM zajišťuje pregraduální výuku povinně volitelného předmětu patobiochemie a především výuku pediatrie pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství, pro bakalářské i magisterské studium ošetřovatelství a intenzivní péče a pro žákyně/ žáky středních a vyšších zdravotnických škol. Podílí se na doktorském programu 1. LF UK a je plně zapojena do postgraduální výchovy v oborech dětského lékařství.


Klinika v číslech 

• 61 lůžek
• Přijatých dětských pacientů >2700/rok (76 % s doprovodem)
• Mimopražští pacienti: 53 %
• ø ošetřovací doba: 3,5 dne
• Ambulantní kontakty: – všeobecná a příjmová ambulance 3500/rok – lékařská pohotovostní služba 3900/rok – odborné ambulance 53500/rok
• Počet zaměstnanců: >330; 84 lékařů (6 profesorů, 3 docenti), 7 psychologů, >130 nelékařských zaměstnanců, 53 analytiků, genetiků a laborantů diagnostické laboratoře, >50 výzkumníků 


Tomáš Honzík, přednosta kliniky