Jedno z největších českých center pro choroby sítnice a sklivce

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN byla založena v roce 2004 a navázala na dlouholetou tradici očního oddělení ÚVN. Klinika pokrývá široké spektrum oftalmologické péče s výjimkou pediatrické oftalmologie. Zvláštním zaměřením je chirurgická léčba pacientů, pro které slouží specializovaná centra: centrum refrakční chirurgie, kataraktové centrum, glaukomové centrum a centrum vitreoretinální chirurgie. 

8708

Klinická činnost 

Klinika poskytuje ambulantní i lůžkovou péči ve všech podoborech oftalmologie a zároveň slouží jako konsiliární zajištění pro ostatní kliniky a oddělení Vojenské fakultní nemocnice. Jako u ostatních pracovišť ve vojenské nemocnici je zdejším specifikem péče o vojáky v činné službě a válečné veterány a posudková činnost v rámci náborového střediska Armády České republiky. 

Oční klinika je jedním z největších republikových center pro choroby sítnice a sklivce. S rozvojem vitreoretinální chirurgie a biologické anti-VEGF terapie došlo v této oblasti v minulé dekádě ke značnému rozšíření léčebných možností u stavů dříve neléčitelných. V posledních letech je i v této oblasti patrný trend přesunu péče z lůžkového do ambulantního režimu. Tento trend byl navíc ještě zdůrazněn specifickou situací vzniklou během pandemie covidu-19. V souvislosti s těmito změnami je v současnosti část lůžkového oddělení kliniky přebudovávána na specializované centrum pro biologickou (anti-VEGF) terapii s plánovaným dokončením na jaře 2022. 

Výuková činnost 

Klinika je zapojena od pregraduální výuky v magisterských programech všeobecného a zubního lékařství. Dále na klinice probíhá postgraduální vzdělávání v oboru experimentální chirurgie a zobrazovací metody. Na klinice probíhá specializované vzdělávání pro lékaře v atestační přípravě z jiných očních klinik a oddělení, zvláště v oblasti refrakční a vitreoretinální chirurgie. Do výuky je aktivně zapojen hostující profesor Vladimir Kratky z kanadského Kingstonu. 

Výzkumná činnost 

Ve výzkumné oblasti se pracoviště zaměřuje na mapování míry hypoxie u sítnicových vaskulopatií. Ve spolupráci s Ústavem lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN se připravuje projekt analýzy markerů hypoxie ve sklivci v korelaci s mírou hypoxie u různých sítnicových patologií. V oblasti experimentální chirurgie klinika pracuje na optimalizaci a zavádění nových operačních metod a postupů.

Klinika v číslech (za rok 2019) 

• Počet lékařů: 28 lékařů (včetně částečných úvazků) 

• Počet ambulantních ošetření: 44 386 (u 33 232 pacientů) 

• Počet hospitalizací: 911 

• Počet operací: 3 717 

• Počet intravitreálních aplikací: 5 315 


Martin Šín, přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN