Cesta k inovaci kurikula klinické výuky na Jedničce

Na počátku bylo slovo – a to slovo studentů a absolventů naší fakulty, kteří se podíleli na rekonstrukci kurikula klinické výuky všeobecného lékařství. Ostatně kdo z vysokoškolských pedagogů by se v Komenského duchu nesnažil o neustálé zkvalitňování výuky? Tyto snahy vyvíjela průběžně i všechna Kolegia děkana 1. LF UK v posledním dvacetiletí. Evaluace výuky na úrovni jednotlivých ústavů či klinik nebo celé fakulty byly pro naše vedení pravidelnou zpětnou vazbou.


 

Na setkání všech lékařských fakult ČR a SR na podzim 2019 předložila Jednička všem delegátům přehled jednotlivých kurikul všeobecného lékařství. Byl to nepochybně důležitý krok k sebereflexi a komparaci skladby kurikul a časových dotací pro tytéž předměty na různých lékařských fakultách u nás i na Slovensku.


88979

Významnou výzvou k odstartování první fáze rekonstrukce kurikula zejména v klinické výuce na 1. LF UK pak byla z hlediska robustnosti a závažnosti údajů anketa zorganizovaná našimi nedávnými absolventy. Jejich zástupci se začátkem listopadu loňského roku sešli s vedením fakulty, kde diskutovali o výsledcích uvedeného dotazníku. Zabývali se např. vztahem absolventů ke své alma mater, úrovní připravenosti na budoucí povolání lékaře, debatovali o tom, jak získat více praktických dovedností, jak standardizovat učební zdroje i požadavky na evaluaci znalostí, dále o možnostech externalizace klinických stáží mimo pracoviště fakultních nemocnic či úpravách kurikula. Všichni přítomní se shodli na tom, že pohled absolventů je pro vedení Jedničky velmi cenný, a takto „nastartovaná“ a dále rozvíjená komunikace se stala validním nástrojem k rekonstrukci kurikula zejména se zaměřením na zlepšování klinické výuky na 1. LF UK (pozn. red.: podrobnější informace o jednání vedení fakulty s absolventy i stávajícími studenty jsme přinesli v letošním prvním vydání časopisu Jednička).

 


Impulsy od absolventů

Nejčastějším podnětem od zástupců absolventů byla potřeba změnit především klinickou výuku, obzvláště pak v 6. ročníku, a navýšit praxi během studia. Z jejich odpovědí dále vyplynula následující konstatování:

* doporučovali, aby v 6. ročníku byly vyučovány jen státnicové předměty;

* apelovali na navýšení praktické výuky cestou nejen prázdninové praxe;

* nepovažovali za vhodné, aby se stáže ke státnicovým předmětům (gynekologie, chirurgie, interna) tříštily do více ročníků;

* obnovili již dříve diskutovaný požadavek na zavedení výuky pediatrické propedeutiky;

* ocenili zavedení kurzu RTG diagnostiky a doporučili extenzi eLearningu i v klinickém studiu;

* poukázali na duplicitu výuky v předmětech Hygiena a epidemiologie a Pracovní lékařství, považovali by za vhodné oba předměty sloučit při kratší celkové hodinové dotaci.

 


Fakta o klinické výuce

Také vedení 1. LF UK předložilo argumenty týkající se klinické výuky a konstatovalo, že:

* již několik let monitoruje a podporuje extenzi výuky u lůžka v klinických oborech mimo klinické báze VFN, míra externalizace výuky je v různých předmětech různá a odpovídá za ni garant předmětu;

* vnímá potřebu sjednotit výuku mezi vyučujícími, ústavy, klinikami i fakultami na základě zásad evidence-based medicine;

* již v roce 2003 připravilo Log-book mandatorních výkonů (v zájmu zvýšení důrazu na získávání klinických dovedností posluchačů), přičemž jejich splnění je podmínkou pro získání zápočtu v samostatném předmětu Minimum praktických výkonů v posledním roce studia; jedná se o již druhé vydání Log-booku mandatorních výkonů; naše pracoviště navíc každému studentovi průběžně nabízejí příležitosti, jak nabýt další klinické dovednosti v rámci tzv. fakultativních výkonů;

* podporuje rozvoj simulátorové výuky a výuky na trenažérech na téměř všech pracovištích, zejména pak v Centru medicínských simulaci na Fyziologickém ústavu;

* podporuje zapojení pregraduálních studentů do extrakurikulární výuky na některých ústavech nebo klinikách, aby mohli prohlubovat své klinické dovednosti; kapacita této formy výuky, zaměřené zejména na praktické dovednosti, však není studenty dostatečně čerpána;

* pracuje na tom, aby hodnocení výuky studenty bylo převedeno mimo systém SIS; Komise pro hodnocení výuky má za cíl zlepšení efektivity hodnocení studia a adekvátní prezentaci výsledků.

 


Plán Kolegia děkana na další změny kurikula

Zásadním motivem a cílem všech změn bylo a je zkvalitnění výuky, s důrazem na maximální extenzi praktické části. Kolegium děkana letos začátkem ledna analyzovalo došlé podněty, návrhy i kritické připomínky a komentáře k aktualizaci kurikula klinické výuky všeobecného lékařství ze všech zdrojů, a poté sumarizovalo prioritní požadavky na neodkladné změny následovně:

* soustředit většinu výuky státnicových předmětů a všechny státní závěrečné zkoušky do posledního ročníku, tedy přesunout státnicový předmět Hygiena a epidemiologie ze 4. do 6. ročníku;

* extendovat předmět Gynekologie a porodnictví v 6. ročníku o 2 týdny (zrušení výuky v 5. ročníku);

* přidat 1 týden výuky nového předmětu Pediatrická propedeutika a simulace ve 4. ročníku;

* nově zavést povinnou letní prázdninovou praxi z Pediatrie (2 týdny) v 5. ročníku;

* koncentrovat ve 4. ročníku výuku nestátnicových chirurgických předmětů.

Pro naplnění uvedených cílů bylo nutno:

* přesunout z 6. do 5. ročníku nestátnicové předměty Neodkladná medicína, Klinická biochemie a Urologie;

* přesunout z 5. do 4. ročníku předměty Rehabilitační lékařství, Neurochirurgie, případně Onkologie;

* zkrátit ve 4. ročníku dotaci na výuku předmětu Bioetika nebo Lékařská psychologie a přesunout ji do 3. ročníku.

Jedním z příznivých ukazatelů pro zavedení změn kurikula formou přesunu předmětů je fakt, že v akademickém roce 2020/2021 a 2021/2022 bude v klinických ročnících nižší počet studentů, než tomu bylo v předchozích letech.

 


Co na to současní studenti?

Návrhy změn kurikula byly předloženy k vyjádření našim medikům, a to prostřednictvím velmi kompetentně strukturovaného dotazníku, který připravili studenti zastoupení v našem Akademickém senátu a Komisi pro hodnocení výuky. Je na místě jim vyslovit zvláštní uznání, neboť anketu nejen nachystali a vyplnili, ale posléze hlavně vyhodnotili – a to právě v období probíhající pandemie COVID-19, kdy byli většinou sami extrémně vytíženi svým zapojením do dobrovolnických či jiných aktivit. Jednalo se zejména o Davida Kulišiaka, Davida Novotného, Lukáše Panenku, Jakuba Danziga a další.

Do dotazníku se zapojilo 239 respondentů, většina z nich přitom odpověděla na všechny otázky. Současně probíhala volnější formou i anketa mezi studenty anglické paralelky, kterou organizovali jejich zástupci v Akademickém senátu. Medici v první části popisovali svůj názor na plánované změny, které byly na jednáních „task force“ předloženy v dokončené podobě – přesuny jednotlivých předmětů mezi ročníky či uvolnění 6. ročníku. Mohli se vyjádřit, co se jim obzvlášť líbí, či nelíbí. V druhé části mohli hodnotit různé možnosti finálních návrhů, tedy především přidání simulační výuky, pediatrické propedeutiky a prázdninové výuky nahrazující vyřazenou prázdninovou praxi z gynekologie a porodnictví.

Valnou většinou studenti – včetně těch z anglické paralelky – připravovanou podobu kurikula podpořili. Souhlasili i s přidáním simulační výuky a pediatrické propedeutiky. Pro doplnění minima hodin k akreditaci byly z nabízených variant nejlépe hodnoceny prázdninové praxe z pediatrie, mnoho studentů také v psaných komentářích navrhovalo volitelnou praxi na oddělení podle vlastního výběru po vzoru jiných lékařských fakult. Posluchači nejvíce ocenili změny v 6. ročníku, nejkritizovanější byl naopak přesun státní zkoušky z Hygieny a epidemiologie. Spíše pozitivně, avšak s určitými výhradami, medici vnímají změny ve výuce gynekologie, především kvůli zrušení možnosti osobnějšího kontaktu při prázdninové praxi.

Obecně lze shrnout, že naši studenti novou podobu kurikula vítají a doufají, že se stane základem pro další modernizaci výuky na Jedničce – a to i v jiných částech kurikula.

 


Facultas prima semper reformanda est

Na téma změn v klinické výuce vedl převážně proděkan pro danou oblast mnohá jednání osobně nebo e-mailovou diskuzí s garanty dotčených předmětů. Téměř všechna proběhla v kolegiálním duchu, i když argumentace bývala někdy polarizovaná. Velké poděkování patří zejména těm přednostům a jejich týmům, kteří v důsledku inovované podoby kurikula ponesou dvojnásobnou pedagogickou zátěž v následujícím akademickém roce. Bohužel nedošlo ke konsenzu – na základě povětšinou validní argumentace garantů – ohledně přesunu předmětu Neurochirurgie, event. Onkologie z 5. do 4. ročníku. A tak dokončení navržených změn umožnil až odvážný souhlas pedagogů Urologické kliniky s organizačně velmi komplikovaným přesunem předmětu Urologie z 6. do 4. ročníku, který s sebou přináší dvojnásobnou porci posluchačů nejen v příštím, ale i v tom přespříštím akademickém roce. Tento přístup však byl oceněn nejen v „task force“, ale i v Pedagogické komisi a Kolegiu děkana.

Dosažení konsenzu ohledně všech změn včetně rozvrhových, jak jednotlivými garanty, tak i Pedagogickou komisí, členy pracovní skupiny, Kolegiem děkana a Akademickým senátem je jistě velmi důležitou, ale jen první etapou nastartované rekonstrukce kurikula. Celý proces, a s ním spojené mnohé změny v rozvrhu od 3. do 6. ročníku, by nemohl probíhat a být připraven ke spuštění bez spolupráce studijního oddělení.

Jistě bude vhodné, aby rekonstrukce kurikula klinické výuky všeobecného lékařství na 1. LF UK nikdy neskončila. Aneb nejen „ecclesia“ či „universitas“, jak hlásal rektor Univerzity Karlovy Mistr Jan Hus, ale i „Facultas prima semper reformanda est“.

Tomáš Hanuš, proděkan pro klinickou pedagogiku

 Výsledky studentského dotazníku ke změnám kurikula klinické výuky

 

Dotazník, který připravili studenti zastoupení v Akademickém senátu a Komisi pro hodnocení výuky, vyplnilo 239 respondentů – 15,9 % čtvrťáků, 34,3 % páťáků, 35,6 % šestáků, 10,5 % čerstvých a 3,7 % starších absolventů.

 

Naprostá většina dotazovaných (87,4 %) uvedla, že není spokojena s rozložením stáží napříč ročníky, s navrhovanými změnami kurikula pak souhlasily více než tři čtvrtiny respondentů. Pro zařazení pediatrické propedeutiky bylo takřka 94 % a pro začlenění simulátorové výuky akutních stavů pod vedením lékařů ARO do ostatních předmětů pak bezmála 89 %.

Studenti a absolventi dále mj. odpovídali na následující otázky:

* Nějaké jiné návrhy, jakou výuku přidat?

Studenti se vyjadřovali k tomu, která povinná výuka jim – kromě předmětů zmíněných jinde v dotazníku – chybí a chtěli by ji rozšířit. Mezi nejčastěji zmiňované patřily radiodiagnostika (část respondentů však ještě výuku propedeutiky zobrazovacích metod neabsolvovala), první pomoc/simulační výuka či paliativní péče. Více dotazovaných také navrhovalo systém fungující na jiných fakultách, kdy mohou medici stážovat na oddělení podle vlastního výběru, čímž se seznámí s oborem, o kterém uvažují. Opakovaly se také návrhy na rozšíření výuky hodnocení EKG.

* Co se ti na změnách líbí?

Nejčastěji studenti ocenili uvolnění 6. ročníku, s tím související navýšení času na přípravu ke státnicím, a přidání pediatrické propedeutiky. Mezi častými poznámkami také zazněly pochvaly na rozšíření simulátorové výuky. Pozitivní ohlasy se opakovaly i v případě sjednocení výuky gynekologie či etiky a spojení výuky primární péče s interní předstátnicovou stáží. Jako pozitivní studenti vnímali, že vedení fakulty naslouchá jejich názorům, které se dlouhodobě objevovaly v různých formách hodnocení výuky.

* Co se ti na změnách nelíbí?

Nejčastěji byl kritizován přesun státnice z Hygieny a epidemiologie do 6. ročníku. Většina dotazovaných však uvedla, že tuto změnu chápe jako „nutné zlo“ pro reorganizaci posledního ročníku a schvaluje ji. Pediatrická propedeutika ve 4. ročníku podle některých nepovede k tomu, že se medici z dlouhodobého hlediska opravdu něco naučí, protože je v ročníku velké množství krátkých předmětů a zkoušek. V souvislosti se změnami výuky gynekologie respondenti zmiňovali nevýhody zrušení prázdninové praxe s ohledem na menší možnost praktického zapojení při gynekologickém vyšetření či přítomnosti u porodu. První setkání s gynekologií v 6. ročníku by tak mohlo být podle některých nedostatečné, studenti ovšem chápou, že asi není lepší řešení, chceme-li reorganizovat výuku posledního ročníku. Pozitivní názory na změny ve výuce gynekologie tedy převládají nad negativními.

* Jak jinak by se ti to líbilo?

Studenti rozumí tomu, že změny je třeba dělat postupně. Uvítali by inovaci výuky humanitních a chirurgických oborů. Zmiňovali také systém výuky ve 4. ročníku s velkým množstvím malých stáží, který by rádi reorganizovali. Dále diskutovali o krátké předstátnicové stáži z interny, ocenili ale její spojení se stáží z Primární péče, což umožní lepší přípravu ke státnicím.

David Novotný, člen Komise pro hodnocení výuky