Mnoho oborů pod jednou střechou

Interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Už z tohoto poměrně komplikovaného názvu je patrné, že se klinika lecčíms vymyká běžnému pojetí fakultního pracoviště.


9669ÚVN je příspěvkovou organizací rezortu obrany, zřizovatelem nemocnice je Ministerstvo obrany ČR, nikoli zdravotnictví. Mnozí zaměstnanci kliniky, a to nejen lékaři, jsou armádní příslušníci. Z tohoto vyplývá, že interní klinika je také pracovištěm Univerzity obrany, konkrétně její Fakulty vojenského zdravotnictví.

 Druhá základní odlišnost Interní kliniky od sesterských zařízení 1. LF UK spočívá v její multioborovosti. Takříkajíc „pod jednou střechou“ klinika provozuje hepatogastroenterologii, kardiologii a všeobecnou internu, respektive geriatrii. Odbornou péči poskytuje všem občanům ČR, nejen zaměstnancům armády a policie, ale samozřejmě i civilistům. Jednotlivá oddělení zajišťují pregraduální i postgraduální výuku v rámci obou lékařských fakult. 

Významnou součástí provozu je také výuka postgraduální, a to pro 1. LF UK, Univerzitu obrany i v rámci IPVZ. Klinika je jedním z mála pracovišť v republice, které umožnuje postgraduální výuku hepatogastroenterologie kompletně na simulátorech a zvířecích modelech. Jde o esenciální součást přípravy k atestaci. Na klinice je také rozsáhlé oddělení poskytující ambulantní péči nejen ve zmíněných třech oborech, ale i dalších specializacích. 


Multioborová klinika 

Jedním z nosných oborů kliniky je hepatogastroenterologie. Na klinice máme 34 standardních lůžek této specializace na Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu (OGHM) a také Oddělení gastrointestinální endoskopie. OGHM poskytuje zdravotní péči pacientům přijímaným akutně i elektivně s preferenčním zaměřením na onemocnění trávicího traktu, jater, žlučových cest a pankreatu, dále komplikacemi diabetu a poruchami vnitřního prostředí. Oddělení zajišťuje široké spektrum diagnostické a terapeutické endoskopie, zejména premaligních a maligních lézí celého zažívacího traktu a hepatopankreatobiliární oblasti. 

Z vysoce specializovaných výkonů se zaměřuje na endoskopickou submukózní resekci, resekci celé stěny v trávicí trubici (FTR) nebo přímou vizualizaci žlučových cest s možností laserové litotrypse. 

Probíhající grantové projekty jsou zaměřeny na spektroskopii u nádorových onemocnění pankreatu a jater, FTR či molekulární genetiku kolorektálního karcinomu. Lůžkové oddělení kardiologie je součástí Kardiovaskulárního centra ÚVN. Součástí pracoviště je standardní lůžkové oddělení s 37 lůžky, JIP, arytmologická jednotka, katetrizační jednotka, echokardiografické laboratoře s dvěma zcela novými přístroji EPIQ nejvyšší třídy a specializované ambulance. Oddělení úzce spolupracuje s Kardiocentrem IKEM, především v oblasti kardiochirurgie a arytmologie. Součástí interní kliniky je také Diabetologické centrum, kam patří podiatrická a obezitologická ambulance. Endokrinologická ambulance poskytuje péči v celém rozsahu oboru včetně osteologie. 

Spolu s Neurochirurgickou klinikou 1. LF UK a ÚVN a III. interní klinikou 1. LF UK a VFN je naše klinika součástí Centra excelence pro léčbu nádorů hypofýzy. Klinika je také jedním z center pro léčbu akromegalie a centrem pro léčbu nedostatku růstového hormonu v dospělosti. Převážně ambulantně je na Interní klinice poskytována péče revmatologická, nefrologická, angiologická a pneumologická. 

Klinika v číslech (s využitím dat za rok 2021) 

• Více než 4 400 hospitalizovaných pacientů
• Více než 13 600 výkonů
• Více než 83 000 ambulantně ošetřených pacientů
• 74 lékařů
• 139 sester a záchranářů
• 41 sanitářů a ošetřovatelů
• 18 technicko-hospodářských pracovníků 

Petr Urbánek, přednosta kliniky