Klinika nefrologie je díky své specializaci jedinečná

Vedle Kliniky nefrologie pražského IKEM je Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN jediným plně specializovaným nefrologickým pracovištěm v ČR. V jiných nemocnicích je totiž nefrologie součástí často multioborových interních klinik.

Zakladatelem oboru nefrologie v bývalém Československu byl prof. Jan Brod, který pracoval po druhé světové válce na I. interní klinice. První léčba umělou ledvinou byla provedena v roce 1955 na II. interní klinice dr. Severinem Daumem. Praha byla v té době teprve pátým městem v Evropě, kde byla pro pacienty s akutním selháním ledvin dialýza dostupná. Terapie pacientů s chronickým selháním ledvin byla od 60. let soustředěna na II. interně a interním oddělení Strahov. V roce 1987 se nefrologie přesunula do nových prostor I. interní kliniky, lůžkové nefrologické a dialyzační oddělení se postupně rozšířilo o další lůžkové oddělení, ambulance ve Fakultní poliklinice a chronické dialyzační oddělení ve Faustově domě. V roce 2003 vznikla oddělením od I. interny samostatná Klinika nefrologie.


Specializovaná péče

Hlavním zaměřením kliniky vždy byla časná diagnostika a terapie akutních i chronických nemocí ledvin, s cílem předejít jejich selhání, což vyžaduje léčbu dialýzou nebo transplantací. V oboru nemocí ledvinových klubíček (glomerulů) a dědičných nemocí ledvin má klinika v ČR unikátní postavení. Diagnostika nemocí glomerulů je závislá na renální biopsii, která se zde již mnoho let provádí cca ve 40 % případů u všech dospělých pacientů z celé republiky. Velká pozornost je věnována také léčbě jedinců s chronickými nemocemi ledvin podle detailně vypracovaných léčebných protokolů a s využitím všech moderních léků. Klinika má velkou ambulantní část, hemodialyzační oddělení a v současnosti největší program peritoneální dialýzy v ČR.


7049


Výuka a věda

Klinika se podílí na pre- i postgraduální výuce, zajišťuje interní propedeutiku, blok nefrologie v rámci výuky interního lékařství v 5. ročníku a předstátnicovou přípravu v 6. ročníku. Pracovištěm v současnosti procházejí všichni lékaři, kteří se připravují na atestaci z nefrologie.

Klinika je velmi aktivní i ve vědecké oblasti – má české i evropské granty, podílí se na cca 20 publikacích v časopisech s impact faktorem ročně a setrvale na velkém počtu klinických studií. Je také součástí European Reference Network, která sdružuje nejvýznamnější evropská pracoviště v oblasti léčby pacientů s imunitně podmíněnými nemocemi ledvin. Hlavní oblastí výzkumného zájmu jsou nemoci glomerulů, vrozené nemoci ledvin a kardiovaskulární komplikace renálních onemocnění. Klinika dlouhodobě spolupracuje na mnoha projektech s řadou zahraničních pracovišť v USA i Evropě.


Klinika v číslech

• 260 renálních biopsií ročně

• 326 kanylací velkých žil ročně

• 40 zavedení Permcath katetrů ročně

• 540 plazmaferéz ročně

• 6268 hemodialýz ročně.

klu