Nejstarší a největší klinika pracovního lékařství v republice

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN byla zřízena v roce 1946 jako první svého druhu v Československé republice a jejím prvním přednostou se stal prof. MUDr. Jaroslav Teisinger, DrSc., který později dosáhl světového věhlasu v oboru průmyslové toxikologie. Nyní toto pracoviště zajišťuje kromě pracovnělékařské péče také činnost Toxikologického informačního střediska (TIS) – jediného v republice, Střediska nemocí z povolání, Laboratoře průmyslové toxikologie a Laboratoře funkčního vyšetřování plic.

9436

Klinická činnost
Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který se zabývá vlivem práce a pracovních podmínek na zdravotní stav pracovníků, prevencí, diagnostikou, léčbou a posuzováním nemocí z povolání. Pole působnosti se stále rozšiřuje, neboť technický pokrok přináší nové pracovní postupy a pracovní rizika.

Klinika pracovního lékařství zajišťuje pracovnělékařské služby pro smluvně vázané podniky a instituce; posuzuje a hodnotí klinický stav pacientů s chronickými profesními chorobami, případně hlásí nové profesní choroby. Klinika provádí dispenzarizaci osob s nemocí z povolání a osob ohrožených nemocí z povolání a posuzuje jejich stav pro odškodňování. 

Centrum pracovnělékařských služeb zahrnuje ambulance všeobecného praktického lékařství, pracovního lékařství a nemocí z povolání, interní ambulanci, ambulanci průmyslové neurologie a spirometrickou laboratoř. Klinika je jediným pracovištěm v ČR, které provádí komplexní diagnostiku u nemocných s podezřením na profesní bronchiální astma a profesní alergickou rinitidu, včetně broncho- a rinoprovokačních testů a expozičních testů na pracovištích. Slouží jako superkonziliární pracoviště pro ostatní oddělení a kliniky pracovního lékařství.

Toxikologické informační středisko
TIS poskytuje komplex konzultačních, expertních a jiných služeb, spojených s akutním nebo chronickým toxickým působením přírodních a syntetických chemických agens na člověka, jiné živé organismy a životní prostředí. Je specializovaným zdravotnickým pracovištěm s celorepublikovou působností. TIS na základě rozhodnutí MZČR uchovává státní zásobu vybraných léčivých přípravků ze skupiny antiinfektiv, antisér a antidot neregistrovaných v ČR. 

Poskytování toxikologických informací a konzultačních služeb se uskutečňuje v nepřetržitém režimu, centrum je také k dispozici záchranné službě. TIS poskytl v posledním roce více než 23 000 konzultací, čímž významně přispěl k včasnosti a správnosti zdravotní péče o pacienty s akutními otravami.

Věda a výzkum
Mezi výzkumná zaměření kliniky patří profesionální toxikologie a pneumologie (nanotoxikologie, markéry iniciálního poškození aerosoly s nanočásticemi, dlouhodobé zdravotní účinky expozice metylalkoholu, markery zánětu u alergických onemocnění), poškození zdraví z práce a jeho časná detekce, role environmentálních faktorů v rozvoji metabolických a neurodegenerativních onemocnění. 

Dle výroční zprávy 1. LF UK za rok 2020 se klinika umístila na 4. příčce mezi nejlepšími 40 fakultními pracovišti za vědecké publikace dle sumy ukazatelů BIB (bibliografie), SCI a IF po přepočtu na akademický úvazek. V roce 2021 obdržela klinika Čestné uznání MZČR za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2020.

Výuka
Klinika zajišťuje pregraduální výuku povinně volitelného předmětu Pracovní lékařství a toxikologie pro studenty všeobecného lékařství. Podílí se na doktorském studijním programu Preventivní medicína a epidemiologie, do kterého pracovní lékařství spadá. Na klinice probíhají specializační zkoušky pro atestaci v oboru pracovního lékařství, klinika je akreditovaným školicím pracovištěm pro tento obor.

Klinika v číslech
• Více než 23 000 konzultací TIS za rok 2021.
• Více než 8 000 ambulantně vyšetřených pacientů za rok
• Více než 14 000 osob v primární pracovnělékařské péči
• Více než 6 000 výkonů laboratoře funkčního vyšetření za rok:

48 zaměstnanců, včetně 22 lékařů (3 profesoři), 20 nelékařských zaměstnanců, 6 farmaceutů.

Sergej Zacharov, přednosta kliniky