Více než jen nemocnice

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) byl založen v roce 1952. Zabývá se hlavně problematikou leukémií, myeloproliferativních chorob a myelodysplastického syndromu, v oblasti nenádorové hematologie pak zejména studiem hematopoézy, buněčné fyziologie a biochemie, anémií, trombózy a hemostázy. ÚHKT je největším centrem pro nemocné s vrozenými poruchami krevního srážení a problematiku alogenních transplantací. Ústav byl rovněž prvním pracovištěm v České republice, kde se aplikovaly geneticky upravené T-lymfocyty (CAR-T). Transfuziologický úsek tvoří základnu imunohematologie v transfuziologickém výzkumu v republice. Oddělení buněčné terapie bylo průkopníkem v oblasti kryokonzervace a manipulace krvetvorných buněk, provozuje jedinou dárcovskou banku pupečníkové krve v ČR.

9636

 

Klinická činnost

Klinický úsek diagnostikuje a léčí nemocné se závažnými onemocněními krvetvorby, zejména leukémií, myelodysplastického a myeloproliferativních syndromů, poruch krevní srážlivosti, či krevních destiček, některých typů anémií a dalších chorob. 

Program alogenních transplantací, který se datuje od roku 1986, byl v roce 2019 rozšířen o zcela novou technologii léčby nádorových onemocnění pomocí geneticky modifikovaných autologních T-lymfocytů. Transfuziologický úsek má čtyři oddělení, jejichž práce spočívá především v přípravě transfuzních přípravků z plné krve a z aferézy, v předtransfuzní přípravě, v zajištění terapeutických hemaferéz v nejširším rozsahu, včetně přípravy krvetvorných buněk pro transplantace a mononukleárních buněk pro aktivní protinádorovou terapii. Diagnostické a léčebné postupy prováděné v ÚHKT splňují nejmodernější a současně nejpřísnější světové standardy. Více než 12 let je ÚHKT držitelem prestižní mezinárodní akreditace Joint Commission International. Transplantační program je akreditován dle Joint Accreditation Committee International Society for Cellular Therapy Standards (JACIE). 

Věda a výzkum 

Úsek pro vědu, výzkum a vývoj je tvořen sedmi odděleními, z nichž každé provádí výzkumné činnosti úzce spjaté s vysoce specializovanou zdravotnickou péčí v oblasti hematologie, onkohematologie, trombózy a hemostázy. Ve své výzkumné a vědecké činnosti se zabývá jak základním, tak aplikovaným výzkumem v oblastech molekulární genetiky, genomiky, proteomiky, metabolomiky, biochemie, imunogenetiky, imunologie, cytogenetiky a virologie. Hlavním zaměřením výzkumu je analýza molekulárních mechanismů vzniku a vývoje hematologických onemocnění a jejich laboratorní monitorace v průběhu léčby. Na výzkumu ústav spolupracuje se špičkovými institucemi a odborníky z celé ČR i se specializovanými centry po celém světě.

Výuka

Ústav hematologie a krevní transfuze se významně podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání vysokoškolských a středoškolských pracovníků ve zdravotnictví, včetně organizace specializačních atestací. V rámci Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT probíhá výuka hematologie.

Pracoviště v číslech (za rok 2020): 

• 63 lékařů, 2 farmaceuti, 111 sester, 55 výzkumných pracovníků, 4 profesoři, 7 docentů.
• 24 134 ambulantně ošetřených pacientů.
• 485 hospitalizací.
• 82 alogenních transplantací.
• 11 aplikací CAR-T (do 3/2022 již aplikováno 38).
• Péče o více než 600 nemocných s vrozenými a získanými poruchami hemostázy.