FONIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK A VFN PŘIJME ABSOLVENTA/ABSOLVENTKU

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN přijme absolventku či absolventa se zájmem o práci v oboru ORL a foniatrie.

Péče o pacienty s poruchami hlasu, sluchu a řeči.


Kontakt: prim. MUDr. Miroslava Hrbková

miroslava.hrbkova@vfn.cz