Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017:

Profesor/profesorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování profesorem, ustavení mimořádným profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 10 let praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP4

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Biocev 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Specializace na medicinalní chemii, syntézu oligopyrrolových makrocyklických sloučenin, systémů pro řízené a cílené uvolňování léčiv, zkušenost ve farmaceutickém průmyslu

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Obor vnitřní lékařství nebo klinická onkologie

 

 Docent/docentka

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování docentem nebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP3

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

Pro výuku předmětu chirurgické metody v pneumologii, VŠ lékařského směru, specializovaná způsobilost v nástavbovém oboru

 

 


Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Biocev 1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ přírodovědného směru, praktické zkušenosti s přípravou geneticky modifikovaných myších modelů, publikační činnost (≥10 publikací s genetickou tématikou v mezinárodně uznávaných časopisech s IF)

 


1

celý pracovní úvazek

VŠ lékařského směru, praktické zkušenosti s analýzou mutací ze sekvenování nové generace, publikační činnost (≥5 publikací s genetickou tématikou v mezinárodně uznávaných časopisech s IF)

 


1

celý pracovní úvazek

VŠ přírodovědného směru, praktické zkušenosti s proteomickou analýzou membránových proteinů, publikační činnost (≥5 publikací s proteomickou tématikou v mezinárodně uznávaných časopisech s IF)

 


2

celý pracovní úvazek

publikačně průkazné zaměření na syntézu nových látek pro medicinální chemii a znalost chemie epigenetických léčiv

 


1

částečný prac. úvazek

specializace na diagnostické metody s využitím Ramanovy spektroskopie a metody chiroptické

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ lékařského nebo veterinárního směru

 


2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo veterinárního směru

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

minimálně 10 let od získání vědecké hodnosti Ph.D., minimálně 5 let zkušeností v zahraniční laboratoři, jazykové znalosti, zkušenosti zejména v oboru molekulární a vývojové biologie a biochemie

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ se zdravotnicko-technickým zaměřením, praxe s experimentálními modely, publikační činnost v daném oboru, znalost AJ

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ v oboru makromolekulární chemie, kratší pedagogická činnost v oboru biomedicíny, znalost AJ

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského nebo farmaceutického směru, min. 3 roky praxe v oboru

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, odborná způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství, min. 5 let praxe v oboru, znalost nejméně jednoho světového jazyka

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

zaměření na výuku lékařské psychologie a psychoterapie pro anglickou paralelku, VŠ lékařského směru (psychiatr nebo psycholog), schopnost plynulé komunikace v AJ, psychoterapeutická kvalifikace, předpoklady pro publikační činnost. Výhodou je min. roční pracovní zkušenost se zdravotnictvím v zahraničí, nejlépe v SRN, Skandinávii nebo Velké Británii

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek


Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek


Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

předpoklady pro zařazení do AP2 dle Vnitřního mzdového předpisu UK, aktivní znalost anglického jazyka, vědecká činnost (publikace, patenty), praktická znalost metod molekulární mikrobiologie a zkušenosti s izolací nových biologicky aktivních látek z bakterií, s testováním jejich biologických aktivit a s genetickou modifikací producentů, zkušenosti se správou laboratoře, se školením studentů a s výukou mikrobiologických předmětů včetně praktické výuky.

 


1

částečný prac. úvazek

předpoklady pro zařazení do AP2 dle Vnitřního mzdového předpisu UK, aktivní znalost anglického jazyka, publikační a vědeckou činnost, zkušenost s prací se studenty, minimálně 4 roky praxe v parazitologické laboratoři orientované na protozoologii, předpoklady pro pedagogickou práci a zkušenost s výukou.

 


1

částečný prac. úvazek

předpoklady pro zařazení do AP1 dle Vnitřního mzdového předpisu UK, ukončené vzdělání PhD. nebo zařazení do DSP, aktivní znalost anglického jazyka, publikační a vědecká činnost, znalost metod sérologických a molekulární biologie, práce s tkáňovými kulturami a praxe v parazitologické laboratoři minimálně 2 roky. Zkušenost se správou laboratoře a s výukou v pregraduální výchově a CŽV.

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, roční praxe na pracovišti se zaměřením na nefrologii

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek


Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

pro výuku předmětu Základy psaní odborného textu

 


1

částečný prac. úvazek

pro výuku předmětu Adiktologické poradenství

 


1

částečný prac. úvazek

pro výuku předmětu Nácvik komunikačních dovedností

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené PGS studium v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie), publikační aktivity v oboru

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, titul MUDr, příprava na specializovanou způsobilost v oboru dětského lékařství po kmeni

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, titul MUDr, specializovaná způsobilost v oboru dětského lékařství, Ph.D. studium před dokončením, zkušenosti s metabolickou medicínou vítány

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, titul MUDr, specializovaná způsobilost v oboru dětského lékařství, zkušenosti s prací na neonatologii vítány

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru cévní chirurgie nebo kardiochirurgie

Oční klinika
1. LF UK a VFN

 

5

částečný prac. úvazek


Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
1. LF UK a ÚVN

2

částečný prac. úvazek

hlubší znalosti v oblasti periferních nervů, publikační a chirurgická znalost periferních nervů, znalosti v oblasti adenomů hypofýzy a s tím spojená publikační činnost

Klinika infekčních nemocí
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

specializovaná způsobilost v oboru infekční lékařství, velmi dobrá znalost AJ, předchozí pedagogické zkušenosti


Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

znalosti v oboru molekulární a buněčné biologie, biochemie, praxe v oblasti fluorescenční mikroskopie. Výhodou praxe v nanotechnologiích v oblasti využití nanočástic jako nosičů léčiv s protinádorovým a protibakteriálním účinkem

 


1

částečný prac. úvazek

znalosti v oboru molekulární a buněčné biologie, zkušenosti se studiem proteinu KDM2A a jeho role v regulaci transkripce ribozomální DNA

 


1

částečný prac. úvazek

znalosti v oboru mikrobiologie, buněčné biologie, biotechnologie, praxe v oblasti mikroskopie. Zkušenost v nanotechnologiích v oblasti využití nanočástic s antibakteriálním a protinádorovým účinkem

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zapojení do vědecké činnosti v oblasti hematologie a molekulárních metod

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zapojení do vědecké činnosti v oblasti neurověd

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

 

1

částečný prac. úvazek

dobré prezentační schopnosti, tvořivý přístup k výuce, dobrá znalost AJ

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, min. 3 roky praxe v oboru pneumologie, znalost AJ, zkušenosti s pedagogickou prací v oboru pneumologie výhodou


Vědecký pracovník/ pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – AP2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

VŠ přírodovědného nebo lékařského směru, dokončené Ph.D. studium, publikačně doložitelná praxe v dané oblasti výzkumu, zkušenosti s diagnostikou X-vázaných onemocnění a tkáňově specifickou analýzou X-inaktivace vítány

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného nebo lékařského směru, dokončené Ph.D. studium, publikačně doložitelná praxe v dané oblasti výzkumu, zkušenosti se sekvenováním nové generace a bioinformatickou analýzou dat

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, dokončené Ph.D. studium, zkušenosti v oboru mitochondriálních onemocnění nebo s výzkumem poruch glykosylace vítány

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ přírodovědného směru, probíhající Ph.D. studium, zkušenosti v oblasti výzkumu kostních dysplazií vítány

 


1

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, titul MUDr., dokončené Ph.D. studium, zkušenosti s výzkumnou činností vítány


Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

minimálně dvouletá praxe vedení výuky na lékařských simulátorech

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek


Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

magisterské VŠ výhodou, obor ergoterapieUchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných dalších požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.

V Praze dne 3. 2. 2017

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty